Daily Archives 3 lipca 2017

Bariery w funkcjonowaniu systemu opieki/lutoriatu

0

Przeobrażenia w gospodarce oraz zmiany oczekiwań rynku pracy wymagają elastyczności kształcenia, dostosowywania oferty uczelni do potrzeb tego rynku. Założenia reformy w SGH idą w tym właśnie kierunku.

dalej

Akredytacja a ocena jakości

0

W publikacjach i dyskusjach na temat oceny jakości w szkolnictwie wyższym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej używany jest najczęściej termin „akredytacja”. Jest ona jednak rozumiana niejednoznacznie. Czasami szeroko – jako środek prowadzący do integracji z Europą przez uzyskanie uznania dla dyplomów i wprowadzanego kredytowego (punktowego) systemu studiowania. Z tak pojętą akredytacją związane jest również przekonanie, że spowoduje ona reformy w polityce kadrowej i zarządzaniu finansami oraz redefinicję celów i zadań instytucji szkolnictwa wyższego. W wąskim rozumieniu akredytacja ma stanowić dowód dla rządu, iż dana instytucja oraz przyznawane przez nią dyplomy i stopnie naukowe zachowają wymagany poziom.

dalej

Akredytacja a ocena jakości cz. II

0

W dyskusjach dotyczących celów, jakim ma służyć system zapewnienia jakości kładziony jest nacisk na różne sprawy:

dalej