Daily Archives 18 lipca 2017

Elementy kontekstu sytuacyjnego

0

– podstawowy charakter instytucji szkolnictwa wyższego jako całości organizacyjnej:

– motywy i możliwe podejścia do oceny (stosunek między celami oceny a środkami):

dalej

Elementy elastycznego systemu studiów

0

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania elastycznego (wieloopcjonalnego) systemu studiów niezbędne są odpowiednie przedsięwzięcia w sferze organizacji i zarządzania (Wożnicki, Kraśniewski 1994). Działania w tym zakresie muszą być prowadzone zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania w warunkach wolnego rynku, przy uwzględnianiu jednak specyficznych cech instytucji akademickich odróżniających je od typowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Racjonalna gospodarka finansowa jest szczególnie istotna w związku z tym, że Wydział – w odróżnieniu od wielu innych instytucji akademickich – nie zdecydował się dotychczas na prowadzenie płatnych studiów zaocznych (prowadzonych w formie okresowych zjazdów). Spowodowane jest to troską o jakość kształcenia, której utrzymanie wymaga zapewnienia studentom regularnego dostępu do laboratoriów aparaturowych i komputerowych. Wydział nie prowadzi również rekrutacji na studia płatne nie różniące się programowo ani organizacyjnie od bezpłatnych studiów dziennych. Wprowadzenie dwustopniowego elastycznego systemu studiów (w ramach studiów dziennych) nie było zatem podyktowane względami koniunkturalnymi, lecz miało na celu przede wszystkim stworzenie nowej, atrakcyjnej formy studiów technicznych, zgodnej z długofalową wizją rozwoju Wydziału.

dalej

Elastyczny system studiów – opis

0

W artykule przedstawiliśmy w sposób systematyczny zasadnicze, ideowe elementy elastycznego systemu studiów, zapewniającego studentom wiele różnorodnych opcji kształcenia. System ten tworzony był z myślą o studentach, przy poparciu większości nauczycieli akademickich, którym stwarza on możliwości lepiej zorganizowanej pracy i dającej więcej satysfakcji działalności dydaktycznej.

dalej