Monthly Archives Sierpień 2017

Kierunki i specjalności – dalszy opis

0

Kierunki dzielą się na specjalności, których treść wyraża specjalność naukowo-dydaktyczna Uczelni. Specjalności są tworzone na czas nieokreślony, z dostosowaniem do wymagań postępu naukowego i potrzeb praktyki gospodarczej, z uwzględnieniem posiadanej kadry naukowo-dydaktycznej, wyposażenia metarialnego Uczelni oraz jej możliwości finansowych, a także zainteresowań i liczby studentów przyjmowanych na studia. Specjalności mogą być tworzone i likwidowane przez Senat na uzasadniony wniosek rad wydziałowych z uwzględnieniem ustaleń statutu Uczelni w tym zakresie. Nazwy specjalności są wpisane do dyplomu ukończenia studiów.

dalej

Poradnik o budownictwie drewnianym

0

Budownictwo drewniane to częsta kwestia. Domy z bali lub drewna w stylu góralskim nadal są popularne. Nie muszą to być domy letnie, lecz coraz częściej są to domy całoroczne. Ich jakość jest wysoka, są ocieplane, eleganckie oraz wygodne. Niejedna osoba chce mieć taki domek na własne potrzeby. Jest to bardzo cenna sprawa dla każdego klienta. Jakość to cenna rzecz, a klienci lubią mieć domki z drewna. Warto je kupować gotowe, tylko do postawienia, lub zamawiać taką budowę od podstaw. Klienci lubią mieć domki drewniane, chcą je stawiać i wprowadzać się do nich wspólnie z rodzinami. Obecnie domy nie muszą być twarde, trwałe oraz murowane. Mogą być z tworzyw, metalu lub drewna. Drewniane domki są piękne, mają jakość oraz potwierdzają chęć zbliżenia do natury...

dalej

Kierunki i specjalności

0

Mnożenie liczby kierunków na studiach ekonomicznych nie znajduje uzasadnienia. Taka sytuacja powoduje bowiem utratę przez studia ekonomiczne ich szerokiego, ogólnoekono- micznego i intelektualnego profilu. Kontynuowanie dotychczasowych kierunków studiów, według wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia MEN z 29 kwietnia 1989 r. (MP nr 14, poz. 107) byłoby przejawem utrzymywania się typowego dla gospodarki scentralizowanej sposobu myślenia o kształceniu i uprawianiu zawodu ekonomisty, traktującego ekonomistów jako pracowników służb ekonomicznych nastawionych na obsługę procesów gospodarki rzeczowej. Takie podejście jest obecnie – w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej – całkowicie nieuzasadnione i niemożliwe do przyjęcia.

dalej

Kierowanie procesem oceny

0

Istotne dane, potrzebne do przeprowadzenia tej kontroli, gromadzono według opracowanych wytycznych: obejmowały one liczbę studentów, ich strukturę (według strumieni i cykli kształcenia, wskaźników sukcesu, zatrudnienia absolwentów), a także strukturę finansowania uczelni, podział kadry akademickiej według cykli i strumieni kształcenia oraz kategorii zatrudnienia (stanowisk), podział kadry inżynieryjnej, administracyjnej, technicznej i pracowników fizycznych według stanowisk oraz rejestrację jednostek struktury organizacyjnej, stopień wykorzystania infrastruktury materialnej itp.

dalej

Kierowanie jakością kształcenia w instytucjach nieuniwersyteckich

0

W instytucjach nieuniwersyteckich (HBO) działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia są równie częste jak na uniwersytetach: 95% przedstawicieli tych instytucji stwierdza, że prowadzi jakieś działania związane z kierowaniem jakością, ale zarazem tylko w 21% badanych przypadków obejmują one samoocenę jako wstęp do ogólnokrajowej oceny jakości, koordynowanej przez Radę HBO (ocena jakości w sektorze nieuniwersyteckim rozpoczęła się dwa tata później niż na uniwersytetach). Oznacza to, że „podstawa empiryczna”, na której można wyciągnąć wnioski dotyczące samooceny, jest raczej ograniczona (N = 51).

dalej

Kadra naukowo-dydaktyczna

0

Należy podkreślić atmosferę ogólnej życzliwości i dobrej woli w stosunku do inicjowanych przemian ze strony większości pracowników naukowo-dydaktycznych rozumiejących potrzebę reformy studiów i akceptujących jej kierunek. Taka postawa umożliwiła przeprowadzenie głównych etapów reformy bez większych napięć, a co najważniejsze, bez potrzeby jakichkolwiek zasadniczych zmian kadrowych. W roku akademickim 1992/93, po kilku latach bardzo nikłego zainteresowania karierą naukową wśród absolwentów Uczelni, wzrosła liczba nowo zatrudnionych młodych asystentów, a w roku akademickim 1993/94 reaktywowane zostały stacjonarne i zaoczne studia doktoranckie, na których kształci się kilkudziesięciu słuchaczy. Po kilku latach ci dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu młodzi ludzie zasilą kadry naukowo-dydaktyczne Akademii Ekonomicznej. Powinno to poprawić strukturę zatrudnienia, a przede wszystkim wpłynąć na obniżenie średniego wieku nauczycieli akademickich pracujących w Uczelni,

dalej

Psychologia sportu – co warto wiedzieć?

0

Psychologia sportu to sprawa ważna. Sportowiec ponosi wielkie wysiłki oraz wyrzeczenia, aby zajść na szczyt. Jego starania często są niemal nadludzkie, jest mu trudno, ale nie rezygnuje ze starań na rzecz rozwoju. Radzi sobie bardzo dobrze, bo wie, że nagrodą są medale, pieniądze oraz sława. Psychologią sportu zajmują się profesjonaliści diagnozujący sport jako taki oraz osoby uprawiające różne dziedziny sportowe.

dalej

JAKOŚĆ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

0

W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodologiczne odwołujące się do literatury z zakresu badań ewaluacyjnych oraz różnorodne podejścia i techniki stosowane przy ocenie szkolnictwa wyższego na Zachodzie. Metody i procedury oceny różnią się w zależności od przesłanek ewaluacji, a także celów i sposobów wykorzystania wyników oceny.

dalej

JAKOŚĆ W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH CZ. III

0

W Polsce, a prawdopodobnie także w innych krajach, występuje zawsze wstępny element braku zaufania. Dokonywanie oceny trzeba więc powierzyć ludziom, którzy w maksymalnym stopniu będą spełniać kryteria obiektywności, nie będą podatni na układy personalne. Moim zdaniem, tak jak istnieje Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, tak w przyszłości mogłaby powstać komisja akredytacyjna czy oceniająca. Mój punkt widzenia w tej sprawie jest podobny do prezentowanego w projekcie profesora Białasa. W projekcie tym przedstawiona została propozycja utworzenia komisji dla poszczególnych dziedzin, które, przy odpowiednim legislacyjnym umocowaniu, zyskiwałyby prawo do oceny jakości kształcenia.

dalej

Instytucjonalne warunki funkcjonowania szkoły wyższej

0

Obowiązująca Ustawa o szkolnictwie wyższym nie jest aktem doskonałym. Wszyscy mamy tego świadomość, a rozbieżność stanowisk sprowadza się do tego, kiedy i w jaki sposób należy ją zmienić.

dalej