Akredytacja a ocena jakości

0

W publikacjach i dyskusjach na temat oceny jakości w szkolnictwie wyższym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej używany jest najczęściej termin „akredytacja”. Jest ona jednak rozumiana niejednoznacznie. Czasami szeroko – jako środek prowadzący do integracji z Europą przez uzyskanie uznania dla dyplomów i wprowadzanego kredytowego (punktowego) systemu studiowania. Z tak pojętą akredytacją związane jest również przekonanie, że spowoduje ona reformy w polityce kadrowej i zarządzaniu finansami oraz redefinicję celów i zadań instytucji szkolnictwa wyższego. W wąskim rozumieniu akredytacja ma stanowić dowód dla rządu, iż dana instytucja oraz przyznawane przez nią dyplomy i stopnie naukowe zachowają wymagany poziom.

W czasie wielu konferencji z udziałem uczestników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie uzyskano jasności terminologicznej w określaniu sposobów I celów oceny jakości. Jest to problem bardzo skomplikowany, o czym świadczy fakt, iż jednoznaczności w stosowanej terminologii nie uzyskano również w państwach Europy Zachodniej, o wiele bardziej zaawansowanych w pracach nad zachowaniem i doskonaleniem jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Coraz częściej stosowanym terminem jest „zapewnienie jakości”, określane jako działania prowadzone zarówno przez instytucję, jak i przez ciała wobec niej zewnętrzne w celu utrzymania ifiub doskonalenia jakości. W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej nadzieję na rozwiązanie problemu zapewnienia jakości pokłada się raczej w ustanowionych przez rządy radach akredytacyjnych niż w samoregulujących działaniach prowadzonych przez instytucje szkolnictwa wyższego. Rolę tę mogłyby pełnić również stowarzyszenia akademickie i zawodowe, ale w bliskiej przyszłości jest to mało prawdopodobne: jeśli bowiem ciała takie istnieją, to przeważnie są słabe i nie odgrywają ważnej roli opiniotwórczej, nie stanowią wpływowych lobbies.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>