Bariery jakości

0

Jak z powyższego wynika, przyjęte wraz ze startem reformy rozwiązania szczegółowe oraz wyjątkowo korzystna sytuacja zewnętrzna sprzyjają wzrostowi jakości kształcenia. Prowadzone w SGH badania monitorujące reformę (które mają na celu m.in. kontrolę jakości procesu kształcenia) wskazują jednak, że nie wszystkie jej „elementy” funkcjonują tak, jak tego oczekiwano.

Nie ulega wątpliwości, że stwierdzenie istnienia i opisanie barier jakości procesu kształcenia pozwala im w porę przeciwdziałać. Korygowanie pewnych elementów reformy jest zgodne z przyjętym założeniem, że proces wprowadzania zmian, jego kontrola i ocena, będą trwały nieustannie, a wyniki prowadzonych badań staną się podstawą doskonalenia rozwiązań przyjętych na wstępie. Do najistotniejszych barier można zaliczyć:

Bariery przy indywidualizacji. Ograniczenie swobody wyboru zajęć/wykładowców przez studentów zarówno na etapie Studium Podstawowego, jak i Studium Dyplomowego. Na etapie Studium Podstawowego pojawia się ono z następujących powodów:

– 4Na Wydział Nauk Ekonomicznych UW przeprowadzono w roku 1994 jeden egzamin. O przyjęciu na studia dzienne bądź zaoczne decydowała tokata na liście sporządzonej według ocen (punktów) uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

Ustalony limit na studia nieodpłatne zajęły pierwsze osoby z tej listy. Tu więc sytuacja była jeszcze bardziej klarowna. Wiedza kandydatów, ich jakość, decydowała o tym, czy będą płacić za naukę, czy nie.

– ponieważ zajęcia z różnych przedmiotów odbywają się równocześnie, wybór jednego z wykładowców dokonywany przez studenta warunkuje kolejne wybory, a więc jest de facto wyborem zespołu wykładowców poszczególnych przedmiotów:

– ustalone są górne limity przyjęć na dane zajęcia (nauczyciele wybierani najczęściej niechętnie przyjmują proporcje prowadzenia dodatkowych wykładów) oraz limity dolne – warunkujące uruchomienie zajęć:

– rozwiązania administracyjne korygujące preferencje studentów (jeśli nauczyciel, do którego nie ma zgłoszeń, chce prowadzić zajęcia, przydzielani są mu studenci, którzy nie dostali się do wykładowców wskazanych w deklaracjach):

– brak instytucji tutora/doradcy na tym etapie (mimo zapisu w Regulaminie Studium Podstawowego) i odpowiednio przygotowanego Informatora utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia, podjęcie właściwej decyzji.

– Na etapie Studium Dyplomowego swobodę wyboru ograniczają:

– dolne i górne limity przyjęć na wykłady zgłoszone do Informatora:

– brak ramowych programów nauczania zajęć prowadzonych w Studium, co uniemożliwia zorientowanie się w tematyce przedmiotu i metodach jego realizacji5, a tym samym czyni ten wybór w dużym stopniu przypadkowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>