Bariery w zakresie standaryzacji

0

Zgodnie z decyzją Senatu SGH, w Studium Podstawowym wprowadzona została reguła standaryzacji programów przedmiotów, a w ślad za tym zasada standardowych egzaminów. Program standardowy ma obejmować 70-80% zakresu przedmiotu, a pozostałe 20-30% jest do dyspozycji wykładowcy. Ustalenia dotyczące obu standardów są w gestii koordynatorów. W praktyce jednak przyjmowane są trzy rozwiązania, znacznie od siebie odbiegające:

– program niektórych przedmiotów jest realizowany zgodnie z ustalonym standardem:

– niektórzy prowadzący realizują program na podstawie standardu, ale z większym lub mniejszym marginesem swobody:

– są wykładowcy, którzy realizują własny program, niezależny od standardowego.

Ta różnorodność wskazuje, że zasada standaryzacji – zarówno programów, jak i egzaminów – nie jest powszechnie akceptowana. IMie wszyscy wykładowcy widzą potrzebę ujednolicenia programów i wymagań egzaminacyjnych w celu wyrównania szans wszystkich studentów, rzetelności sporządzanej listy rankingowej oraz kontroli jakości zajęć prowadzonych w SGH. Czy koordynatorzy (od roku akademickiego 1994/95 kierownicy katedr realizujących zajęcia z przedmiotu) będą w stanie doprowadzić do ujednolicenia programu wykładu (i standardowego egzaminu) prowadzonego przez wielu wykładowców? Czy ich uprawnienia, a raczej możliwości ich egzekwowania, są wystarczające? Pokaże to najbliższa przyszłość.

Bariery finansowe. Powstawanie na rynku usług edukacyjnych uczelni niepaństwowych, a także organizowanie kursów przedmiotowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie reformującej się gospodarki stworzyły nowe możliwości pracy dla ekonomistów – nauczycieli akademickich. Biorąc pod uwagę wysokość ich wynagrodzenia w uczelniach, nie można się dziwić, że z tej szansy masowo korzystają7. Może to mieć – i najprawdopodobniej ma – negatywny wpływ na jakość ich pracy w placówkach macierzystych.

Przeciwdziałanie wszystkim tym czynnikom prowadzącym do obniżenia standardów kształcenia w SGH leży u podstaw działań podejmowanych na wszystkich szczeblach decyzyjnych w Uczelni. Wnioski przygotowywane przez komisje senackie – przede wszystkim na podstawie wyników badań monitorujących reformę – stanowią materiał, który jest podstawą korekt przyjętych wcześniej rozwiązań, dokonywanych na posiedzeniach Senatu, aie eliminacja bądź niwelowanie negatywnego wpływu na jakość nauczania niektórych z wymienionych wyżej czynników (np. wynagradzanie pracowników) nie leży w kompetencjach władz Szkoły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>