Charakterystyczne cechy wyrobów garncarskich

0

W Anglii wyroby garncarskie pokazały się po raz pierwszy około roku 2500 p.n.e., a rozpoznane już zmiany w rodzaju gliny, oraz formy i techniki wy- konania umożliwiają dokonanie datowania z pewną precyzją. Tak, jak w odniesieniu do wszelkich wytworów człowieka, doświadczenie uzyskane przy badaniu wielu różnorodnych okazów pozwala należycie ocenić pewne niepozorne, lecz mające duże znaczenie szczegóły, których nie sposób oddać słowami lub przedstawić na rysunku. Jedną z głównych trudności praktycznych, nasuwających się przy datowaniu skorup ceramicznych, stanowi fakt, że wyroby pochodzące z tego samego okresu, lecz z różnych miejscowości różnią się zarówtno pod względem materiału, jak i sposobu wykonania. Wybitnym tego przykładem jest różnica zachodząca między surowo obrobionymi w prymitywnym materiale wyrobami garncarskimi z wczesnej epoki żelaza z osady palowej Yorkshire, a artystycznie wykonanymi ze starannie dobranego surowca współczesnymi im naczyniami z osady palowej Glastonbury w Somerset. Dogodny, a zarazem wystarczająco dokładny i nadający się do wielu celów jest podział przedhistorycznych wyrobów garncarskich w Anglii na osiem zasadniczych klas, odpowiadających – co zrozumiałe – ośmiu najazdom ludów z kontynentu. Charakterystyczne naczynia wraz z nazwami i datami okresów, z których pochodzą, wyszczególnione są na tabeli VII, a przykłady zilustrowane na rys. 52.

Oprócz kilku ogólnych cech charakterystycznych podanych powyżej, istnieje mnóstwo różnych szczegółów, związanych z rodzajem gliny, techniką wypalania oraz cechami ornamentacji, usprawiedliwiających podział na te podokresy. Większość jednak spośród tych uznanych podokresów, szczególnie okresu lateńskiego, oparta jest nie na charakterystycznych cechach wyrobów garncarskich, lecz głównie na różnicach w ozdobach z brązu, szczególnie broszek. Omówimy obecnie trzy fizykalne metody datowania wytworów, a mianowicie metodą promieniotwórczego izotopu węgla, metodą fluorową i metodą uranową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>