Charakterystyka projektu instytucji

0

Jak już wspomnieliśmy, pierwszy zawarty kontrakt dotyczył działalności badawczej szkół wyższych. Działalność ta jest szczególnie ważna, ponieważ jakość badań determinuje podniesienie jakości kształcenia.

Obecnie podstawę projektu i jego główny cel stanowi polityka edukacyjna: na projekt składają się zadania edukacyjne oraz wszystkie aspekty kształcenia objęte różnorodnymi strategiami i planami działania, np. informowanie i ukierunkowanie studentów, innowacje i eksperymenty edukacyjne, nowe kierunki kształcenia, edukacja nauczycieli, treści kształcenia, nauczanie o profilu zawodowym, edukacja ustawiczna itp.

Lista dziedzin działalności, które mogą być włączone w projekt instytucji, jest niemal nieskończona. Są to np.: polityka w zakresie dokumentacji, gospodarka lokalowa w uczelni, projekt poprawy studenckich warunków socjalnych, usprawnienie metod kierowania (studentami, zasobami ludzkimi itp.), problemy finansowania i rachunkowości, programy rozwoju stosunków międzynarodowych czy otwarcie uczelni wobec otoczenia regionalnego i gospodarczego.

W okresie pięciu lat procesu wzajemnego uczenia się i stopniowych zmian polityka kontraktowa bez wątpienia w sposób nieodwracalny wpłynęła na istotną zmianę relacji między państwem a uczelniami, uzyskała szerokie wsparcie, i to niezależnie od barw politycznych reprezentowanych przez kolejne rządy, a także niezależnie od trudności i kontrowersji wokół sposobu implementacji tej polityki: nikt nie zakwestionował jej podstawowych założeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>