Czechy – dalszy opis

0

Rola Ministerstwa Edukacji w sprawie akredytacji nie jest w ustawie jasno określona. Według przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej, Jaroslava Kurzweila, Komisja powinna przedstawiać niezależny punkt widzenia na temat jakości szkolnictwa wyższego oraz pomagać szkołom wyższym i ich wydziałom, dostarczając obiektywnych ocen ich działalności edukacyjnej, badawczej i artystycznej. Sformułowanie to, pochodzące z 1992 r., jest wynikiem refleksji nad działalnością Komisji i odczuwanej potrzeby ponownego określenia jej celów. W tym czasie Komisja rozpoczęła proces oceniania dawniej powstałych instytucji i wydziałów.

W stosowanych poprzednio procedurach akredytacyjnych nie było warunku, iż w ich skład muszą wchodzić wizytacje przez zespół ekspertów. Jak twierdzi J. Hendrichova, nie było to możliwe przy konieczności dokonania oceny dużej liczby jednostek edukacyjnych. W 1992 r., po pierwszym, gorączkowym etapie, ta forma działalności określona została jako niezbędna dla wnikliwej oceny jakości wyższych uczelni.

Wiosną 1992 r. Komisja rozpoczęła pracę nad ewaluacją wydziałów przyrodniczych i inżynierskich (kierunek: elektryczność). Wydziały te otrzymały do wypełnienia „kwestionariusze oceny”, z prośbą o informacje dotyczące: ogólnej charakterystyki wydziału, struktury organizacyjnej i struktury zatrudnienia, wyposażenia, zarządzania finansami, organizacji studiów, procesu dydaktycznego, charakterystyki działalności badawczej i rozwojowej oraz oceny miejsca wydziału wśród podobnych wydziałów pod względem nauczania, działalności badawczej, szans absolwentów na rynku pracy oraz odpowiedniości między zadaniami i celami wydziału a strukturą kwalifikacyjną kadry. Wypełnione kwestionariusze zostały odesłane do Komisji oraz przestudiowane przez powołane zespoły ekspertów, które następnie przepro wadziły wizytacje na ocenianych wydziałach i w ich mniejszych jednostkach organizacyjnych. Po wizytacjach zostały opracowane raporty. Raport dotyczący danego wydziału i raport ogólny otrzymał odpowiedni wydział oraz senat uczelni z prośbą o uwagi i opinie, które zostały zamieszczone w raporcie końcowym.

W 1993 r. rozpoczęto tego typu postępowanie na wydziałach pedagogicznych, chemicz- no-technologicznych i fizyki nuklearnej. Raporty miały zostać przedstawione do końca 1994 r. Ma zasadzie eksperymentu prowadzone są pierwsze prace nad oceną szkolnictwa po- nadśredniego (poniżej poziomu uniwersyteckiego).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>