Czechy

0

Na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r. została powołana Komisja Akredytacyjna jako „ciało konsultacyjne w sprawach szkolnictwa wyższego dla czeskiego rządu”. Została ona powołana przez rząd, w porozumieniu z Radą Szkolnictwa Wyższego, w miejsce poprzedniej, politycznej i biurokratycznej państwowej inspekcji, która interweniowała bezpośrednio we wszystkie działania uczelni. Skład członkowski Komisji został zaproponowany przez Czeskie Ministerstwo Edukacji i zatwierdzony przez rząd. Składa się ona z 21 wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy (członkami Komisji nie mogli być rektorzy i dziekani szkół wyższych), z których każdy może powołać podkomisję. Praca ta jest wykonywana bezpłatnie. W ustawie zadania Komisji są określone jako:

– wyrażanie stanowiska w sprawie propozycji tworzenia, dzielenia lub likwidowania instytucji szkolnictwa wyższego i ich wydziałów:

– wyrażanie stanowiska tub sugerowanie zmian dotyczących propozycji przyznania lub cofnięcia uczelniom praw doktoryzowania i habilitowania w określonych dziedzinach wiedzy.

Mimo braku zapisu w ustawie, Komisja Akredytacyjna rozpoczęła dość szybko, od chwili powstania, pracę nad przygotowaniem projektu oceny jakości instytucji szkolnictwa wyższego. W latach 1990 -1991 zajmowała się projektami otwarcia nowych uczelni. W celu uzyskania akredytacji należało przedstawić informacje dotyczące możliwości materialnych i kadrowych oraz perspektyw rozwojowych. Na podstawie rekomendacji udzielonych przez Komisję Parlament wyraził zgodę na otwarcie pięciu nowych uniwersytetów regionalnych (powstały one na bazie istniejących wydziałów lub filii). Do końca 1993 r. Komisja dokonała oceny wielu propozycji otworzenia nowych wydziałów powstałych w starych i nowych instytucjach szkolnictwa wyższego. Akredytacji dokonywano na podstawie oceny szans, iż dana instytucja zapewni odpowiedni poziom kształcenia. W tym celu analizowano skład kadrowy, zasoby materialne, możliwości współpracy z innymi instytucjami nauki i kultury oraz otwartość na realizację potrzeb regionu. W przypadku oceny wydziałów zalecenia Komisji nie zawsze były respektowane (dokonywanie zmian na poziomie wydziałów należy do kompetencji senatów uczelni).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>