Czynniki stymulujące jakość – kontynuacja

0

Ostatnim elementem z grupy I, który tu wymieniamy, jest bogactwo oferty programowej obejmującej ponad 400 przedmiotów o wzajemnie skoordynowanej zawartości treściowej. Możliwość osiągnięcia tak znacznego zakresu tematycznego i poziomu koordynacji oferty programowej w instytucji akademickiej o dostatecznie dużej skali zadań dydaktycznych stanowi zarazem przesłankę o charakterze programowym na rzecz większych lub otwartych struktur kształcenia w szkole wyższej8.

Grupa II czynników stymulujących jakość obejmuje głównie mechanizmy pobudzania konkurencji między wydziałowymi jednostkami organizacyjnymi (instytutami, katedrami), a ponadto elementy związane z dostępnością dla studentów ograniczonej zwykle bazy materialnej kszlałcenia. W systemie wdrożonym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW sześć instytutów wydziałowych konkuruje ze sobą na wydziałowym „tynku” kształcenia, występując w charakterze „firm edukacyjnych” świadczących zaawansowane usługi dydaktyczne na poziomie akademickim. Mechanizm konkurencji wynika stąd, że instytuty pozostają na „własnym rozrachunku”, samodzielnie dysponując środkami finansowymi, przydzielanymi w zależności od udziału poszczególnych instytutów w realizacji zadań dydaktycznych, ocenianego według kryteriów opartych na pojęciu tzw. „studentogodzin” (Toczyłowski 1992). Konkurencja dotyczy przedmiotów powierzanych przez dziekana do prowadzenia w ramach studiów I stopnia oraz studentów dokonujących wyboru indywidualnych opiekunów z grona nauczycieli akademickich z różnych instytutów. Ważnym czynnikiem decydującym o pozycji konkurencyjnej instytutu jest jego zdolność do udostępniania studentom atrakcyjnej aparatury naukowo-badawczej oraz odpowiedniej bazy lokalowej. W ten sposób mechanizmy konkurencyjne stają się źródłem pozytywnych motywacji do tworzenia na Wydziale dobrych warunków do realizacji zadań dydaktycznych. Nadzór nad przestrzeganiem czystości reguł konkurowania sprawuje dziekan, wspomagany przez Komisję Rady Wydziału ds. Oceny i Organizacji Dydaktyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>