Dane charakteryzujące implementację elastycznego systemu studiów

0

Przedstawimy teraz zestaw danych charakteryzujących niektóre aspekty elastycznego systemu studiów wprowadzonego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dane te podane są oddzielnie dla studiów I stopnia oraz studiów prowadzących najkrótszą drogą do uzyskania dyplomu magisterskiego (studia I stopnia w wariancie skróconym + studia II stopnia).

W planach wzorcowych i wymaganiach programowych poszczególnych specjalności występują zajęcia (przedmioty nietechniczne, seminaria oraz zajęcia indywidualne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej), których wymiar ustalono jako wspólny dla całego Wydziału. Łączny wymiar tych zajęć w całym okresie trwania studiów oraz łączny wymiar pozostałych zajęć, określanych jako przedmioty techniczne (obejmują one przedmioty matematyczno-fizyczne), podano w tabeli 1. Wymiar zajęć określony jest w jednostkach dydaktycznych odpowiadających w większości przypadków liczbie godzin zajęć w tygodniu: łączny godzinowy wymiar zajęć uzyskamy zatem mnożąc dane z tabeli przez 15.

Zaprezentujemy teraz dane liczbowe dotyczące przedmiotów technicznych. Są one wartościami uśrednionymi na zbiorze 12 specjalności. Należy podkreślić, że o ile plany wzorcowe poszczególnych specjalności mają podobną strukturę, o tyle przy definiowaniu wymagań programowych tych specjalności nie stosowano „standaryzacji”. Kierownicy specjalności mieli znaczną swobodę decydowania o proporcji między przedmiotami ogólnotechnicznymi i specjalnościowymi w etapie B, wymaganiach dolyczących udziału zaawansowanych przedmiotów podstawowych w programie studiów II stopnia, liczbie przedmiotów obowiązkowych w wymaganiach programowych itp. Na przykład liczba przedmiotów obowiązkowych w wymaganiach programowych waha się, w zależności od specjalności, od zera do dziesięciu. Tak duża rozbieżność wynika m.in. z braku udokumentowanych doświadczeń w zakresie praktycznego funkcjonowania wymagań programowych sformułowanych w języku klas tematycznych oraz z chęci dokonania eksperymentu pozwalającego na porównawczą ocenę różnych koncepcji i wykorzystania wynikających z niej wniosków w przyszłych pracach programowych. Na studiach I stopnia proporcje podstawowych grup przedmiotów technicznych w wymaganiach programowych kształtują się następująco:

– przedmioty podstawowe i ogólnotechniczne: 58%,

– przedmioty związane ze specjalnością: 27%,

– przedmioty do swobodnego wyboru (związane lub nie związane ze specjalnością): 15%.

Dane charakteryzujące implementację elastycznego systemu studiów cz. II

Dane te stanowią ilustrację twierdzenia o ogólnotechnicznym – a nie wąskospecjalistycz- nym – charakterze studiów I stopnia, których celem jest wykształcenie inżyniera XXI wieku, a zarazem pokazują wyraźną różnicę między tymi studiami a tradycyjnym modelem kształcenia zawodowego.

Udział w programie studiów zajęć praktycznych, na których student realizuje powierzone zadania indywidualnie lub w małych zespołach, tzn. laboratoriów i projektów (zajęć pozaau- dytoryjnych), trudno jest ocenić dokładnie ze względu na dużą swobodę kształtowania indywidualnych programów studiów w etapach B, C i D. W planie wzorcowym etapu A udział tego typu zajęć wynosi 29%. Należy jednak zauważyć, że w kształceniu na etapie A znaczny udział mają przedmioty matematyczno-fizyczne, na których zajęcia pozaaudytoryjne występują raczej sporadycznie. Biorąc pod uwagę bardzo zindywidualizowany charakter zajęć w etapie C i D (pracownie, przygotowanie pracy dyplomowej), można oczekiwać, że w całym programie studiów udział zajęć praktycznych, których głównym celem jest wykształcenie umiejętności, sięga średnio 50%.

W etapie A liczba przedmiotów technicznych w planie wzorcowym wynosi średnio 5,4 w semestrze. Stanowi to znaczną redukcję w porównaniu z tradycją studiów technicznych w Polsce i wyraźnie zbliża nas pod tym względem do standardów światowych.

Elastyczność wdrożonego systemu studiów można ocenić na podstawie danych obrazujących poziom obieralności przedmiotów technicznych. Można oczywiście twierdzić, że obieralność ta jest niemal nieograniczona (100-procentowa w przypadku specjalności, które nie zawierają przedmiotów obowiązkowych w wymaganiach programowych), jednak lepszy obraz sytuacji otrzymamy oceniając plany wzorcowe, a w przypadku wymagań programowych – przyjmując założenie, że w etapie A studenci wybierają przedmioty umieszczone w planie wzorcowym. Otrzymamy wówczas następujące dane: udział przedmiotów do wyboru (w poszczególnych klasach tematycznych lub spośród całej oferty programowej Wydziału) we wzorcowym planie studiów: udział przedmiotów do wyboru (w poszczególnych klasach tematycznych lub spośród całej oferty programowej Wydziału) w wymaganiach programowych przy założeniu realizacji planu wzorcowego w etapie A:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>