Definiowanie planów studiów i programów nauczania cz. II

0

W elastycznym systemie studiów ogólne wymagania w odniesieniu do programu studiów oraz indywidualne programy studiów tworzone są na podstawie oferty programowej. Oferta programowa jest zbiorem wszystkich przedmiotów oferowanych studentom wydziału bądź innej jednostki odpowiedzialnej za organizację procesu kształcenia. Z każdym przedmiotem związany jest jego program, określający zawartość treściową, oraz pewna liczba atrybutów, w tym m.in.:

– liczba jednostek dydaktycznych (punktów), określająca „wagę” przedmiotu: waga ta jest najczęściej równa liczbie godzin zajęć w tygodniu z danego przedmiotu:

– lista przedmiotów poprzedzających, które student musi zaliczyć przed zarejestrowaniem się na dany przedmiot:

– lista przedmiotów podobnych, których program pokrywa się częściowo z programem danego przedmiotu (student uzyskuje pełną liczbę jednostek dydaktycznych tylko za jeden z dwóch lub więcej zaliczonych przedmiotów podobnych).

Przedmioty mają przeważnie charakter zintegrowany – łączą przekazywanie wiedzy z wyrabianiem umiejętności. Prawie każdy z przedmiotów technicznych obejmuje wykłady oraz projekt lub laboratorium: z niektórymi przedmiotami związane są również ćwiczenia. Koncepcja „dużych”, zintegrowanych przedmiotów wynika nie tylko z oczywistego dążenia do stworzenia silnego sprzężenia między zajęciami o charakterze teoretycznym i praktycznym, lecz także stanowi odpowiedź na postulowane przez studentów ograniczenie liczby wymaganych w semestrze „zaliczeń”.

Pożądaną cechą oferty programowej jest wariantowość w zakresie przedmiotów podstawowych. Wskazane jest, aby jak największa liczba przedmiotów podstawowych prowadzona była w dwóch wersjach: małej I dużej (np. wersja mała – 3 godz. zajęć w tygodniu, wersja duża – 5 godz.). Pozwala to traktować jako minimalne wymaganie programowe wersję małą, pozostawiając studentowi decyzję, w jakim stopniu szczegółowości chce poznać dany przedmiot. Możliwe i pożądane jest również zróżnicowanie tematyczne przedmiotów podstawowych, np. przedmiotu „algebra” na dwie wersje – z większym lub mniejszym udziałem elementów matematyki dyskretnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>