Definiowanie planów studiów i programów nauczania

0

W elastycznym systemie studiów wszyscy studenci studiują według indywidualnych programów i planów studiów5. Sposób definiowania wymagań, jakie musi spełniać indywidualny program studiów, wynika z przyjęcia następującej zasady:

Opisany tutaj nowy sposób definiowania planów studiów i programów nauczania oparty jest na założeniach przedstawionych szczegółowo w: Toczyłowski 1993a: Kraśniewski 1994. Przez „program studiów” rozumiemy tu zestaw przedmiotów i zawartych w nich treści, a przez „plan studiów” – harmonogram realizacji programu, tzn. zestaw przedmiotów, na które student jest rejestrowany w kolejnych semestrach, wraz z wersjami realizacyjnymi tych przedmiotów w przypadku przedmiotów, które prowadzone są w kilku wersjach, np. przez różnych nauczycieli akademickich.

Istotą wymagań odnoszących się do programu studiów danej specjalności (kierunku) jest ustalenie zakresu wiedzy oraz właściwych proporcji między poszczególnymi obszarami przekazywanej wiedzy i umiejętności kształtowanych u studentów.

Zasada ta oznacza przede wszystkim, że w przypadku gdy instytucja akademicka jest w stanie zapewnić bogatą i zróżnicowaną ofertę programową, w tym wiele przedmiotów o częściowo pokrywającej się zawartości treściowej, nie jest celowe formułowanie rygorystycznego wymagania zaliczenia określonego zbioru przedmiotów – jest natomiast istotne, aby w danym obszarze tematycznym student wybrał, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami, merytorycznie spójną sekwencję przedmiotów o odpowiedniej „wadze” i zaliczył każdy z tych przedmiotów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>