Dobór osób badanych i określenie momentu badania

0

W badaniu biorą udział studenci wszystkich lat studiów na Wydziale Lekarskim oraz lat IV i V na Oddziale Stomatologii. Są oni dobrani po wyznaczeniu wymaganej liczebności próby na każdym roku. Dyskutowanym i nie pozbawionym wad rozwiązaniem alternatywnym jest typowanie spośród studentów grupy tzw. stałych respondentów, uczestniczących w badaniach opinii w ciągu całych studiów i odpowiednio przeszkolonych.

Badanie opinii studentów przeprowadza się raz do roku, na początku semestru zimowego: opinie dotyczą jednak poprzedniego, ukończonego właśnie roku akademickiego. Takie podejście pozwala na korzystne dla rzetelności ocen odsunięcie w czasie opiniowania od momentu zaliczania zajęć i zdawania egzaminów. Związane z tymi zdarzeniami stany afektywne mogą bowiem modyfikować wydawane opinie. Należy sądzić, że odsunięcie w czasie sprzyja przewadze czynnika racjonalnego nad afektywnym (por. Wojciszke 1991). Jednocześnie okres oddzielający (wakacje letnie) nie jest długi I z tego względu nie może przyczynić się do wystąpienia luk pamięciowych u badanych. Przeprowadzaniem badania zajmują się osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Spotykanym i rozważanym rozwiązaniem alternatywnym jest przeprowadzanie badania opinii zaraz po zakończeniu każdego pojedynczego zajęcia lekcyjnego z danego przedmiotu. Takie podejście związane jest jednak z wieloma niedogodnościami: badanie obciąża nauczyciela akademickiego, który musiałby się zajmować jego przeprowadzaniem i przekazywać kwestionariusze do jakiejś jednostki centralnej, zajęcia należałoby skracać o czas niezbędny do wypełnienia kwestionariuszy: niewiadoma jest motywacja studentów do rzetelnego codziennego wypełniania wielu kwestionariuszy. Ponadto należy się liczyć ze stałym obciążę- niem jednostki centralnej wieloma obliczeniami. Traci się możliwość wykorzystania efektu odsunięcia oceny w czasie od samego studiowania. Nie można również wykluczyć osobistego wpływu nauczyciela na opinie wydawane przez studentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>