Działanie rynku pracy a jakość wykształcenia

0

Sceptyczne podejście nauczycieli akademickich do problemu oceny jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym oraz tworzenia w tym celu zewnętrznych wobec uczelni struktur organizacyjnych znajduje wyrazicieli w tym samym stopniu wśród reprezentantów kierunków typowo akademickich, uniwersyteckich, jak i kierunków czy uczelni o profilu zawodowym.

Dz.U. 1990, nr 65, poz. 386: Uchwala Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie określania warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów.

W tych ostatnich można jednak równocześnie znaleźć więcej zwolenników jakiejś formy oceny jakości kształcenia. Wśród przedstawicieli dyscyplin wiedzy, które mają bezpośredni związek ze zmianami, jakie dokonują się w gospodarce i w innych sektorach otoczenia społecznego, zwłaszcza zaś tych dziedzin, których znaczenie wzrosło w związku z kierunkami przekształceń gospodarki, wyraźnie zarysowują się co najmniej trzy stanowiska.

W pierwszym zwraca się uwagę na weryfikujące jakość wykształcenia działanie rynku pracy: sytuacja na rynku pracy absolwentów różnych uczelni tego samego kierunku z powodzeniem zastąpi każdą formę oceny jakości kształcenia9 Wyrazicielami tego poglądu są przedstawiciele szkół wyższych o profilu zawodowym, również prywatnych, ukierunkowanych na realizację potrzeb gospodarki.

Według drugiej grupy przedstawicieli tych uczelni, rynek pracy weryfikuje tylko zawodowe kompetencje absolwentów, tym samym pomijany jest ogólny aspekt wykształcenia, czyli ten, który decyduje o możliwości rozróżnienia „akademickości” i „zawodowości” studiów. Rynek – twierdzą – jest zatem niewystarczającym kryterium oceny jakości kształcenia. Jeśli zatem poza międzyuczelnianą, środowiskową weryfikacją ma istnieć inna, zewnętrzna wobec uczelni forma potwierdzania jakości kształcenia, to fakt spełnienia minimalnych wymagań w zakresie programów kształcenia i ich realizacji mógłby mieć formę akredytacji, „certyfikatu” przyznawanego uczelni (kierunkowi?) na czas określony. Taka akredytacja stanowiłaby źródło informacji dla przyszłych „klientów” uczelni, rodzaj gwarancji jakości wykształcenia oferowanego przez uczelnię czy dany kierunek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>