Egzamin dyplomowy

0

Organizacja elastycznego systemu studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW zakłada, że w końcowej fazie studiów, obejmującej etapy C i D, następuje przesunięcie odpowiedzialności za organizację kształcenia w kierunku instytutów wydziałowych. W związku z tym zmienia się również system opieki nad studentami, przy czym po zakończeniu etapu B jej dalszy przebieg zależy od decyzji studenta dotyczącej kontynuacji studiów I stopnia bądź przejścia na studia II stopnia. Na studia II stopnia w danej specjalności może być przyjęty student, którego dotychczasowe osiągnięcia umożliwiają przyjęcie założenia, że spełni on wymagania programowe etapu D w ramach przyznanego limitu jednostek kosztu.

Na studiach I stopnia, w ramach danej specjalności, dalsza specjalizacja ma charakter Indywidualny (nie istnieją formalnie zdefiniowane profile dyplomowania) i odbywa się pod kierunkiem indywidualnego opiekuna. Decyzja o kontynuacji studiów I stopnia, tzn. przejściu na etap C, związana jest zatem z wyborem indywidualnego opiekuna. Wybór ten dokonywany jest podczas ostatniego semestru realizacji etapu B. Dla ułatwienia studentom wyboru opiekuna, potencjalni opiekunowie mogą być nieformalnie pogrupowani zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i przewidywaną tematyką projektów dyplomowych. Opiekun indywidualny pomaga zaplanować program studiów, tak aby student mógł spełnić wymagania programowe specjalności w ramach przysługującego mu limitu jednostek kosztu. Opiekun indywidualny jest również opiekunem projektu dyplomowego.

Na studiach II stopnia w ramach każdej specjalności mogą, lecz nie muszą, istnieć profile dyplomowania formalnie zdefiniowane przez instytuty wydziałowe. Student zostaje przyjęty na studia I! stopnia w określonej specjalności i w określonym instytucie dyplomującym. W instytucie dyplomującym student początkowo pozostaje pod opieką tymczasowego opiekuna. Wybór opiekuna indywidualnego następuje w trakcie pierwszego roku studiów II stopnia. Opiekun tymczasowy, a następnie opiekun indywidualny, pomagają tak zaplanować program studiów, aby student mógł spełnić wymagania programowe specjalności (i ewentualnie profilu) w ramach przysługującego mu limitu jednostek kosztu. Opiekun indywidualny jest również opiekunem pracowni dyplomowej oraz dyplomowej pracy magisterskiej.

Egzamin dyplomowy organizowany jest w ten sam sposób na studiach I oraz II stopnia. Powoływana przez dziekana komisja egzaminu dyplomowego związana jest ze specjalnością i ma charakter ogólnowydziałowy, a nie instytutowy. Członkiem tej komisji jest kierownik specjalności lub osoba występująca w jego zastępstwie. Jeżeli student ubiega się o uzyskanie specjalności dodatkowej, to członkiem komisji powinien być również przedstawiciel tej specjalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>