Egzaminy wstępne

0

Podniesienie rangi zawodu ekonomisty, zakresu jego kompetencji i uprawnień, a także wzrost zapotrzebowania gospodarki na kształconych w tym zawodzie doprowadziły do zwiększenia zainteresowania studiami ekonomicznymi. Wzrost liczby kandydatów na studia ekonomiczne zaoczne (komercyjne) spowodował konieczność wprowadzenia i tam egzaminów wstępnych (mimo odpłatności za naukę). Formuła tych egzaminów jest nieco inna. Egzamin na studia dzienne obejmuje 4 przedmioty: matematykę, historię lub geografię i dwa języki obce. Można w sumie otrzymać 100 punktów (po 30 z matematyki, historii/geografii i pierwszego języka oraz 10 z języka drugiego). Drugi język jest dla wielu kandydatów barierą nie do pokonania. Wyniki egzaminów wstępnych wskazują, że do SGH dostają się coraz lepsi kandydaci. I tak: w 1992 r. przyjmowano już od 64 punktów, w 1993 r. – od 65, a w 1994 r. – od 69.

Zdający do Studium Zaocznego SGH, których większość stanowili nie przyjęci na studia dzienne, otrzymali specjalnie przygotowany test interdyscyplinarny, który – w założeniach – miał sprawdzać ich przydatność do studiów wyższych. Stopień trudności egzaminów na studiach dziennych i zaocznych jest różny. W dalszym ciągu więc – mimo istnienia selekcji „na wejściu” – na studia zaoczne (płatne) dostać się jest łatwiej i alternatywa: lepsze przygotowanie – egzamin – studia dzienne lub niższy poziom – kwalifikacja zamiast egzaminu – studia płatne jest, w przypadku SGH, ciągle aktualna4. Jeśli ponadto weźmiemy pod uwagę fakt, że większość zdających do Studium Zaocznego stanowili nie przyjęci (bądź ci, którzy nie zdali egzaminu) na studia dzienne, to związek między poziomem wiedzy a formułą studiowania jest widoczny.

Jednym z zasadnicz/ch kryteriów uczestnictwa w szeroko pojętej wymianie zagranicznej, zarówno studentów, jak i wykładowców, jest fachowość. Warunkiem akredytacji programów zagranicznych w polskich uczelniach jest bowiem wysoka jakość kształcenia (i istnienie pewnych mechanizmów umożliwiających kontrolę tej jakości).

Obecnie – w ramach studiów specjalnych – realizowane są w SGH już trzy programy: Master ot Business Administration (MBA) – we współpracy z Uniwersytetem Stanu Minnesota (jakość zapewniana jest w tym przypadku przez konsultacje programów i obecność profesora zagranicznego przy egzaminie końcowym), MASTERE – we współpracy z francuską szkołą zarządzania HEC (Hautes Etudes Commerciales) (zajęcia będą prowadzone przez wykładowców francuskich, a egzamin końcowy – zdawany przed komisją egzaminacyjną złożoną z przedstawicieli SGH i HEC) i Deutsch-Polnische Akademik Forum, we współpracy z grupą uniwersytetów niemieckich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>