Elementy elastycznego systemu studiów

0

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania elastycznego (wieloopcjonalnego) systemu studiów niezbędne są odpowiednie przedsięwzięcia w sferze organizacji i zarządzania (Wożnicki, Kraśniewski 1994). Działania w tym zakresie muszą być prowadzone zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania w warunkach wolnego rynku, przy uwzględnianiu jednak specyficznych cech instytucji akademickich odróżniających je od typowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Racjonalna gospodarka finansowa jest szczególnie istotna w związku z tym, że Wydział – w odróżnieniu od wielu innych instytucji akademickich – nie zdecydował się dotychczas na prowadzenie płatnych studiów zaocznych (prowadzonych w formie okresowych zjazdów). Spowodowane jest to troską o jakość kształcenia, której utrzymanie wymaga zapewnienia studentom regularnego dostępu do laboratoriów aparaturowych i komputerowych. Wydział nie prowadzi również rekrutacji na studia płatne nie różniące się programowo ani organizacyjnie od bezpłatnych studiów dziennych. Wprowadzenie dwustopniowego elastycznego systemu studiów (w ramach studiów dziennych) nie było zatem podyktowane względami koniunkturalnymi, lecz miało na celu przede wszystkim stworzenie nowej, atrakcyjnej formy studiów technicznych, zgodnej z długofalową wizją rozwoju Wydziału.

Należy podkreślić, że elastyczny system studiów może efektywnie funkcjonować jedynie w warunkach dostatecznego poziomu zinformatyzowania instytucji akademickiej. Obejmuje to wymagania w zakresie sprzętu komputerowego, instalacji sieciowej, a także implementacji oprogramowania wspomagającego różne aspekty zarządzania. Oryginalne oprogramowanie tego rodzaju zostało opracowane i jest stosowane na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (Toczylowski, Traczyk 1994: Antoszkiewicz, Woźnicki 1994).

Istotnym elementem elastycznego systemu studiów muszą być procedury zapewnienia jakości. Elemenly stymulowania i nadzorowania jakości funkcjonujące w realizowanej obecnie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW wersji systemu oceniamy jako skuteczne, ale niewystarczające. Z tego względu zagadnienia zapewnienia jakości stanowią i będą stanowić w przyszłości przedmiot naszych prac. W tym kontekście obiecujący wydaje się, przyjęty obecnie w wielu krajach, kierunek badań dotyczących jakości w szkolnictwie wyższym, poszukujący inspiracji w normach serii ISO 9000-9004 (Normy… 1990) oraz modelu zarządzania określanym jako TQM (Total Quality Management) (Newton 1994).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>