Elementy kontekstu sytuacyjnego

0

– podstawowy charakter instytucji szkolnictwa wyższego jako całości organizacyjnej:

– motywy i możliwe podejścia do oceny (stosunek między celami oceny a środkami):

– natura potrzeb informacyjnych i wykorzystanie informacji w szkolnictwie wyższym.

Główne błędy polityki oceniania wynikają, zdaniem Kellsa, nie tylko z niewłaściwego stosowania wskaźników, ale także z przyjmowania uproszczonych założeń o istnieniu możliwości obserwowania stosunku między przyczyną a skutkiem, między konkretnym etapem procesu i mierzalnym wynikiem lub też o porównywalności między różnymi kompleksowymi i często odmiennymi systemami (Kells 1992b). Dlatego też konieczna jest odpowiedź na następujące pytania:

– Czy opisywany system ma jasne i przedstawione w dostępny sposób podstawowe elementy (zadania, struktury, procesy, efekty)?

– Czy są one wystarczająco podobne w ramach instytucji szkolnictwa wyższego – na tyle, by możliwa była użyteczna interpretacja?

– Czy różnice między kierunkami studiów bądź programami nauczania w ramach danej uczelni, mierzone według danego aspektu, są większe aniżeli między porównywanymi instytucjami?

– Czy zwiększenie czynnika X powoduje wzrost czynnika Y, gdy system poddany jest wieloaspektowym oddziaływaniom (np. umiejętności i motywacje studentów), gdy poszczególne zadania są przemieszane, różne są struktury, kierunki studiów oraz masa krytyczna zasobów, a także zakres wpływów zewnętrznych (politycznych, ekonomicznych, konkurencji). Kells i Inni badacze (np. Sizer 1992) zalecają, by przy ocenie danej instytucji następowało porozumienie w kwestii celów oceny, elementów ocenianych, rodzaju danych. Konieczne jest korzystanie z danych ilustrujących trendy. Zaleca się przy tym ostrożność przy uwzględnianiu wpływu czynników kontekstu na interpretację danych. Podstawowa zasada właściwego stosowania ewaluacji polega na tym, że można porównywać wyłącznie rzeczy (procesy) podobne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>