Formy oceny jakości kształcenia na szczeblu wydziału (kierunku)

0

Mniej niż połowa wydziałów i kierunków objętych badaniem prowadzi systematyczne analizy poziomu zajęć dydaktycznych. Czasem mają one charakter omówień wykładowcy z asystentami wyników prac pisemnych studentów czy hospitacji zajęć prowadzonych przez młodszych nauczycieli akademickich, najczęściej jednak są to ogólne podsumowania dokonywane po zakończeniu semestru na posiedzeniach rad wydziałów.

I\la 12 kierunkach uniwersyteckich i 11 politechnicznych wszyscy nauczyciele akademiccy zbierają opinie studentów o prowadzonych przez siebie zajęciach: analogicznie w 27 i 39 przypadkach robią to niektórzy, a na 27 (32) kierunkach nie ma w ogóle takiego obyczaju. W pozostałych uczelniach tylko na dwóch kierunkach wszyscy nauczyciele pytają studentów o to, jak odbierane są ich zajęcia, w innych raczej się tego nie stosuje albo praktykuje tylko sporadycznie.

Na 15 kierunkach uniwersyteckich i 19 politechnicznych opinie studentów zbierane są na podstawie jednego wystandaryzowanego narzędzia: w niektórych przypadkach kwestionariusze ankiety opracowywane są przez senackie komisje dydaktyczne. Częściej jednak każdy prowadzący zajęcia sam układa pytania do ankiety12.

Sądząc na podstawie przytoczonych danych, procedura gromadzenia opinii o własnych zajęciach przez nauczycieli akademickich – tam gdzie jest stosowana – ma służyć samodoskonaleniu, poprawie jakości konkretnych zajęć. Tak zresztą formułowana jest w większości przypadków również odpowiedź na pytanie, do jakich celów wykorzystywane są opinie studentów o zajęciach dydaktycznych. Na kilku kierunkach stanowią one element polityki kadrowej – brane są pod uwagę przy ocenie okresowej nauczycieli akademickich, przyznawaniu nagród rektorskich itp.

Formy oceny jakości kształcenia na szczeblu wydziału (kierunku) cz. II

W nielicznych przypadkach (na 2 kierunkach uniwersyteckich, 5 politechnicznych, 1 rolniczym i 1 w wyższej szkole pedagogicznej) zaprasza się na egzamin zewnętrznych egzaminatorów: dotyczy to również egzaminów dyplomowych. Praktyka zapraszania na egzamin dyplomowy osób spoza wydziału (uczelni), recenzentów bądź egzaminatorów występuje sporadycznie na wielu wydziałach i kierunkach objętych badaniem (21 uniwersyteckich, 41 politechnicznych, 8 rolniczych, 5 w szkołach inżynierskich i 6 w wyższych szkołach pedagogicznych). Chodzi tu zazwyczaj o egzaminy dyplomowe studentów, którzy mają stypendia fundowane i tematy prac związane z zakładem fundatora, ale także o brak na wydziale (kierunku) specjalistów z danej dziedziny. Częściej mamy zatem do czynienia z sytuacjami spowodowanymi koniecznością niż z wyborem. Do rzadkości należą międzywydziałowe czy międzyuczelniane umowy oparte na zasadzie wymiany studentów-dyplomantów, recenzentów i egzaminatorów.

Na pytanie, czy istnieją na wydziałach jakieś szczególne formy promowania dydaktyki, w blisko 50% ankiet nie ma odpowiedzi albo jest odpowiedź przecząca: dydaklyka nie jest na wydziale promowana. W pozostałych ankietach najczęściej (13 razy) występują w tym kontekście: nagrody i konkursy na najlepsze podręczniki, pomoce dydaktyczne, stanowiska laboratoryjne: seminaria i konferencje poświęcone dydaktyce szkoły wyższej (13): nagrody rektorskie i rad wydziałów, inne formy zachęty finansowej (12): indywidualizacja kształcenia, możliwość wyboru zajęć, system punktowy (10) oraz wykłady poszerzające program, prowadzone przez specjalistów z kraju i zagranicy (10).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>