Główne wnioski – tempo ewolucji biologicznej

0

Z rys. 53 wypływają trzy główne i cztery szczegółowe wnioski. Pierwszy główny wniosek wypływa z niezwykłego i nieoczekiwanego podobieństwa wykresów: drugi oparty jest na ekstrapolacji wykresów wstecz po linii upływu czasu, trzeci zaś dotyczy stopniowego1 wzrostu wartości danych na osi rzędnych w miarę upływu czasu (poza kilkoma małymi, lecz o dużym znaczeniu odchyleniami, które omówimy poniżej).

Podobieństwo wykresów jest szczególnie interesujące, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że spośród czterech wybranych wskaźników, trzy odnoszą się do całkiem różnych cech hominidalnych. Wydaje się, że można to ogólne podobieństwo interpretować w ten sposób, że rozwój cech hominidalnych człowieka (a przynajmniej wyprostowana postawa, duży mózg i umiejętność posługiwania się mową) przebiegał mniej więcej synchronicznie, aczkolwiek w końcowym okresie nie wszystkie rozwijały się w jednakowym tempie. Ten bardzo ogólny wniosek wymaga pewnej modyfikacji, o ile obejmuje bardziej szczegółowe odchylenia, takie jak, na przykład, bardzo wcześnie osiągnięta wyprostowana postawa ciała u Austra- lopithecinae. Szczegóły te omówione są poniżej (s. 293) w punkcie traktującym o wnioskach szczegółowych.

Stały wzrost we wszystkich czterech wykresach stanowi graficzne przedstawienie jakiegoś prawa rozwoju. Jeśli przyjmiemy jako pierwsze założenie, że wykresy przebiegają po linii prostej, to sądząc po czterech wybranych wskaźnikach, człowieczeństwo wydaje się wzrastać w ciągu minionych pół miliona lat o około 1% na 10 000 lat. Odnosi się to do wszystkich wykresów, gdyż są one mniej więcej równoległe. Jednakże wobec trudności przy zdejmowaniu pomiarów jest zaskakujące, że wszystkie wykresy mogą być tak bardzo zbliżone do tego samego wyniku. Jeżeli przyjmiemy, że tempo to utrzymywało się przez pół miliona lat, to wynika z tego, że wartości każdego spośród tych antropologicznych wskaźników człowieczeństwa wyniosłyby 50% w 500 000 roku p.n.e. Punkty te oznaczone są na rys. 53 jako X i leżą bardzo blisko odpowiednich wykresów poprzedzających tę datę. Jest to interesujące potwierdzenie faktu, że prawo to można zastosować jakoi pobieżny pomiar ewolucji w ciągu minionych 500 000 lat. Lekkie pochylenie wykresu oznacza, że tempo rozwoju maleje coraz bardziej w miarę cofania się w czasy bardziej zamierzchłe. Tak więc powyższe prawo rozwoju biologicznego wymaga modyfikacji dla okresów sprzed 500 000 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>