Grupowa i indywidualna opieka nad studentami oraz zasady dyplomowania

0

W elastycznym systemie studiów, wymagającym od studenta głębokiego zrozumienia wymagań programowych oraz rozwagi w opracowywaniu indywidualnego planu studiów, brak odpowiedniego doradztwa i pomocy ze strony nauczycieli akademickich może stanowić poważny problem. Obawy takie są tym bardziej uzasadnione, że dotychczasowe doświadczenia z prostszą wersją systemu wskazują, że opieka nad studentami pierwszego, drugiego i trzeciego roku nie była realizowana zbyt efektywnie. Działo się tak głównie z powodu niedostatecznego zaangażowania nauczycieli akademickich sprawujących funkcje opiekunów grup, którzy często traktowali swe zajęcia jako dodatkowy obowiązek, nie znajdujący odzwierciedlenia w formalnym rozliczeniu obciążeń dydaktycznych.

Aby uniknąć potencjalnych problemów wynikających z niedoinformowania studentów, wraz z wprowadzeniem pełnej wersji elastycznego systemu studiów, na etapie A i B studiów (nominalnie semestry 1-6) wprowadzono specjalne zajęcia pod nazwą „orientacja”. Zajęcia te, o różnych formach organizacyjnych, mają służyć szeroko rozumianemu informowaniu studentów i obejmują przede wszystkim: przekazanie studentom wyczerpujących informacji na temat elastycznego systemu studiów, pomoc w tworzeniu indywidualnych programów i planów studiów oraz szkolenie w zakresie korzystania z wydziałowego systemu informacyjnego. „Orientacja” prowadzona jest począwszy od drugiego semestru w małych grupach, a osoba prowadząca te zajęcia pełni zarazem funkcję opiekuna grupy studentów. „Orientacja” traktowana jest z punktu widzenia rozliczania obciążeń dydaktycznych tak samo jak każde inne zajęcia. W ten sposób stworzona została możliwość kontroli jakości realizacji opieki nad studentami w normalnym trybie przyjętym dla standardowych zajęć.

Grupowa i indywidualna opieka nad studentami oraz zasady dyplomowania cz. II

Zajęcia z „orientacji” mają szczególnie istotne znaczenie na semestrze, na któiym student dokonuje wyboru specjalności (nominalnie – na semestrze czwartym). Organizowana jest wówczas szeroka akcja infomacyjna, służąca prezentacji poszczególnych specjalności oraz zakładów naukowo-dydaktycznych, laboratoriów itp. Przedsięwzięcie to stwarza studentom możliwość konfrontacji wyobrażeń o poszczególnych specjalnościach z – niekiedy odmienną od tych wyobrażeń – rzeczywistością. Efektem tej konfrontacji jest zwykle wzrost zainteresowania specjalnościami uważanymi wcześniej za mniej atrakcyjne.

Procedura wyboru specjalności przyjęta w elastycznym systemie studiów jest bardziej racjonalna niż często stosowana praktyka podziału studentów na kierunki już podczas rekrutacji na studia. Wynika to m.in. z następujących spostrzeżeń:

– Decyzje studentów podejmowane po kilku semestrach kształcenia oparte są na znacznie bardziej kompletnej informacji niż decyzje kandydatów na studia: niepełna wiedza kandydatów o możliwych obszarach dyplomowania skłania do ulegania obiegowym poglądom, co powoduje nadmierną liczbę zgłoszeń na „modne” kierunki (specjalności) i niepotrzebną frustrację z powodu nieprzyjęcia na preferowany kierunek.

– Związek kryteriów decydujących o przyjęciu na najbardziej atrakcyjne kierunki (specjalności) z wynikami studiów stanowi dla wszystkich studentów zachętę do efektywnej pracy na początkowych semestrach: wyrównuje to również szanse przyjęcia na preferowane kierunki (specjalności) tych studentów, którzy mieli obiektywnie gorsze warunki przygotowania się do sprawdzianu klasyfikacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>