Idea studiów dwustopniowych

0

Koncepcja studiów dwustopniowych, zakładająca że tylko część spośród kończących studia uzyskuje tytuł magistra inżyniera, jest sposobem rozwiązania sygnalizowanego wcześniej, nierozwiązywalnego w systemie powszechnych jednolitych studiów magisterskich, problemu deprecjacji tego tytułu. Nawet wtedy, gdy liczba kandydatów jest niewiele większa od liczby przyjętych na studia, nie zachodzi bowiem potrzeba obniżenia obowiązujących obecnie wysokich wymagań związanych z uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera – studenci, którzy nie są w stanie sprostać tym wymaganiom mają szansę ukończyć studia z tytułem zawodowym inżyniera.

Należy podkreślić, że – w odróżnieniu od stosowanej niekiedy organizacji studiów, w której wybór rodzaju studiów (na uczelniach technicznych wybór między studiami magisterskimi a zawodowymi – inżynierskimi) następuje najczęściej już podczas rekrutacji – system dwustopniowy stwarza studentom możliwość odłożenia decyzji w kwestii oczekiwanego rodzaju dyplomu aż do szóstego semestru. Jest to korzystne dla tych studentów, którzy po trzech latach kształcenia mają już wystarczające dane do dokonania właściwego wyboru – potrafią realistycznie ocenić swoje predyspozycje, znają swoją sytuację finansową, plany rodzinne i inne okoliczności warunkujące dalszy przebieg studiów. Wybór drogi prowadzącej do tytułu inżyniera bądź też negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia nie wyklucza oczywiście możliwości podjęcia studiów II stopnia w przyszłości.

System studiów dwustopniowych wraz ze studiami doktoranckimi (traktowanymi jako studia III stopnia) tworzy zatem szeroką i atrakcyjną ofertę, umożliwiającą przyszłym studentom wybór różnych wariantów i dróg zdobywania wykształcenia.

Idea studiów dwustopniowych stanowi również istotny postęp w kierunku zbliżenia systemu kształcenia do wzorów zachodnich. Model studiów dwustopniowych jest bowiem powszechnie przyjęty w uniwersytetach północnoametykańskich i w uczelniach coraz większej liczby krajów europejskich. Zbliżenie systemów kształcenia do wzorów zachodnich jest szczególnie istotne wobec rozwijającej się intensywnie wymiany studentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>