II – czynniki o charakterze realizacyjnym,

0

III – czynniki oddziałujące na motywację studentów.

Wśród czynników grupy I na wstępie wymienić należy stosowanie zasady, zgodnie z którą, w porównaniu z wieloletnią tradycją wielu krajowych instytucji akademickich, odwrócona zostaje relacja przyczynowości między kwalifikacjami nauczycieli akademickich i treściami wynikającymi z realizowania planów studiów I programów nauczania. Przyjmuje się mianowicie, że kwalifikacje i przekrój merytoryczny kadry muszą odpowiadać wymaganiom wynikającym z realizacji programów odpowiadających standardom światowym.

Następnym istotnym elementem stymulowania jakości jest wprowadzenie wielopozio- mowości projektowania i zatwierdzania programów studiów zgodnie z zasadą naturalnego zróżnicowania szybkości „nadążających” zmian programowych:

– zmiany występujące w horyzoncie kilku lat: dotyczą zestawu specjalności oraz relacji między poszczególnymi obszarami wiedzy w programach studiów na poziomie wymagań programowych: podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie zmian – na wniosek rad programowych – jest Rada Wydziału:

– zmiany występujące w horyzoncie kilku semestrów: dotyczą relacji między grupami przedmiotów i przedmiotami w planach wzorcowych oraz na poziomie klas tematycznych: podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie zmian – na wniosek kierownika specjalności – jest rada programowa:

– zmiany bieżące (z semestru na semestr): dotyczą relacji między przedmiotami i ich programami wewnątrz poszczególnych klas tematycznych: podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie zamian – na wniosek prowadzącego przedmiot lub z własnej inicjatywy – są koordynatorzy klas tematycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>