INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW

0

Relacje między wymaganiami programowymi a indywidualnym programem studiów zilustrowano na rysunku 3. Należy zauważyć, że wymagana liczba jednostek dydaktycznych spośród całej oferty programowej (40) jest większa niż suma wymagań w poszczególnych klasach tematycznych (7 + 7 + 5 + 5 + 8 = 32). Tego typu relacja oznacza, że elastyczność programowa ma w istocie dwa nieco odmienne aspekty, przejawiające się w możliwości swobodnego wyboru przedmiotów: w ramach danej klasy tematycznej występującej w wymaganiach programowych: -spośród całej oferty programowej.

Należy podkreślić, że w ramach drugiej z wymienionych opcji student może wybierać dodatkowe przedmioty zarówno z klas tematycznych występujących w wymaganiach programowych (klasa 3 na rysunku 3), jak i z klas nie występujących w wymaganiach programowych (klasa 4 na rysunku 3). Może w ten sposób, w zależności od indywidualnych preferencji, pogłębić wiedzę specjalnościową w wybranym przez siebie obszarze bądź też zdobyć wiedzę nie związaną bezpośrednio ze swoją specjalnością, a zwłaszcza uzyskać specjalność dodatkową. W ramach swobodnego wyboru przedmiotów student może korzystać nie tylko z oferty programowej wydziału (jeśli kształcenie jest organizowane na wydziałach), lecz również uczęszczać na zajęcia prowadzone na innych wydziałach, a nawet na innych uczelniach.

Wymagania programowe pozostawiają zwykle studentom znaczną swobodę wyboru przedmiotów w danej klasie tematycznej. W związku z tym nie jest możliwe określenie w wymaganiach kolejności, w jakiej przedmioty te powinny być zaliczane. Funkcję porządkującą, wymuszającą właściwą sekwencję treści programowych, pełnią w tym przypadku warunki następstwa, będące jednym z atrybutów każdego przedmiotu, a określone przez listę przedmiotów poprzedzających, które student musi zaliczyć przed zarejestrowaniem się na dany przedmiot.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>