Informacje o studentach i absolwentach gromadzone przez uczelnie

0

W większości przypadków szkoły wyższe nie dysponują elektronicznym systemem gromadzenia danych o studentach czy absolwentach. Systemami na szczeblu ogólnouczelnianym dysponuje 7 spośród badanych politechnik a ponadto 2 – na niektórych wydziałach. Z nadesłanych informacji wynika, iż w najtrudniejszej sytuacji pod tym względem są uczelnie rolnicze.

Przeważnie systemy elektroniczne wykorzystywane są do zbierania danych umożliwiających śledzenie sprawności kształcenia na poszczególnych etapach studiów (odpad, odsiew w ujęciu semestralnym, przeciętny czas trwania studiów – tabela 3).

Większość danych dotyczących sprawności studiów dostępna jest na szczeblu wydziałów (kierunków). Również na tym poziomie struktury organizacyjnej częściej sięga się do opinii absolwentów o tym, jak oceniają posiadane wykształcenie (tabela 4). Na większości wydziałów (kierunków) – niezależnie od typu uczelni – wykorzystywane są w tym celu zjazdy absolwentów i inne okolicznościowe spotkania. Coraz częściej stosuje się jednak jako zasadę wręczanie absolwentom kwestionariusza ankiety z prośbą o wypełnienie przed opuszczeniem uczelni.

W ośmiu badanych uczelniach istnieją wyspecjalizowane komórki, zajmujące się badaniem przebiegu procesu kształcenia, analizą i budową narzędzi do pomiaru wyników kształcenia, a także doskonaleniem pedagogicznych kwalifikacji nauczycieli akademickich: w kolejnych dziesięciu spełniają one tylko niektóre z wymienionych zadań. Jednostki organizacyjne tego typu występują częściej w uczelniach o profilu zawodowym niż na uniwersytetach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>