Inne pytania związane z badaniem opinii studentów

0

W przypadku pierwszych trzech wymienionych sposobów ocena jakości kształcenia jest funkcją samych nauczycieli (choć umiejscowionych na różnych szczeblach hierarchii akademickiej) i już z tego powodu zyskuje względną akceptację nauczycieli. W odniesieniu do badania opinii studentów sytuacja jest odmienna – pojawia się wiele pytań, przede wstystkim o:

– cele badania (dostarczenie kierownictwu uczelni i samym nauczycielom informacji pozwalających na dokonanie zmian jakościowych: dostarczenie studentom informacji umożliwiających wywieranie presji na nauczycieli w celu wprowadzenia zmian oczekiwanych przez studentów):

– zakres udostępniania wyników badania (czy mają one służyć tylko nauczycielom, czy również studentom).

W związku z tym spotyka się rozwiązania polegające na całkowitym lub częściowym utajnieniu wyników badania opinii studentów. Są one wówczas znane tylko kierownictwu uczelni i ewentualnie zainteresowanym nauczycielom w przypadku wyników dotyczących ich samych – głównie dlatego, by nie podważać prestiżu nauczycieli i nie wprowadzać fermentu w środowisku.

Inne pytania związane z badaniem opinii studentów wskazują na obawę środowiska przed obniżeniem poziomu wymagań przez niektórych nauczycieli, chcących zyskać tanią popularność i dobrą opinię: wymagałoby to jednak przyjęcia uprzedniego założenia, że studentom właściwie nie zależy na wysokiej jakości kształcenia. Niektóre pytania wskazują na małe zaufanie nauczycieli do stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badania opinii studentów (wskazują oni na możliwą tendencyjność takich badań, brak obiektywizmu studentów, złą konstrukcję i dobór pytań w kwestionariuszu, nieodpowiedni moment przeprowadzenia badania, niewłaściwy sposób statystycznego opracowania wyników itp.)

Zagadnieniem spornym jest indywidualizacja oceny. Trzeba bowiem rozstrzygnąć, czy opiniowaniu należy poddawać zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu – ewentualnie z uwzględnieniem poszczególnych form dydaktycznych realizacji zajęć: wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów prowadzonych przez cały zespół dydaktyczny (ocenie podlega wówczas „nauczanie anatomii prawidłowej”, „nauczanie biochemii”, „nauczanie reumatologii” itd., nie wiadomo natomiast, jak oceniany jest konkretny nauczyciel), czy też należy oceniać indywidualną pracę dydaktyczną „nauczyciela X prowadzącego zajęcia z przedmiotu Y przy zastosowaniu formy dydaktycznej W”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>