Kadra naukowo-dydaktyczna

0

Należy podkreślić atmosferę ogólnej życzliwości i dobrej woli w stosunku do inicjowanych przemian ze strony większości pracowników naukowo-dydaktycznych rozumiejących potrzebę reformy studiów i akceptujących jej kierunek. Taka postawa umożliwiła przeprowadzenie głównych etapów reformy bez większych napięć, a co najważniejsze, bez potrzeby jakichkolwiek zasadniczych zmian kadrowych. W roku akademickim 1992/93, po kilku latach bardzo nikłego zainteresowania karierą naukową wśród absolwentów Uczelni, wzrosła liczba nowo zatrudnionych młodych asystentów, a w roku akademickim 1993/94 reaktywowane zostały stacjonarne i zaoczne studia doktoranckie, na których kształci się kilkudziesięciu słuchaczy. Po kilku latach ci dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu młodzi ludzie zasilą kadry naukowo-dydaktyczne Akademii Ekonomicznej. Powinno to poprawić strukturę zatrudnienia, a przede wszystkim wpłynąć na obniżenie średniego wieku nauczycieli akademickich pracujących w Uczelni,

Przy relatywnie szybkim wzroście liczby samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych zbyt wolny jest przyrost liczby profesorów tytularnych, co w świetle obowiązujących uregulowań Rady Głównej powoduje tworzenie się coraz liczniejszej grupy samodzielnych pracowników na etatach adiunktów. Przyczyny tego stanu rzeczy oraz ciągle jeszcze zbyt słabego, jak na potrzeby Uczelni, zainteresowania absolwentów karierą naukowo-dydaktyczną mają, jak się wydaje, podłoże głównie finansowe.

Niekorzystna jest nadal relacja liczby nauczycieli akademickich do liczby pozostałych pracowników Uczelni (personelu inżynieryjno-technicznego oraz administracji i obsługi) mimo wzrostu w latach 1990-1994 o około 16% liczby pierwszych i spadku o około 6% liczby drugich. Wszędzie tam, gdzie opracowanie wykracza poza decyzje dotychczas podjęte przez organy kolegialne Uczelni lub organy państwa, reprezentuje wyłącznie ‚poglądy autora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>