Kierunki i specjalności – dalszy opis

0

Kierunki dzielą się na specjalności, których treść wyraża specjalność naukowo-dydaktyczna Uczelni. Specjalności są tworzone na czas nieokreślony, z dostosowaniem do wymagań postępu naukowego i potrzeb praktyki gospodarczej, z uwzględnieniem posiadanej kadry naukowo-dydaktycznej, wyposażenia metarialnego Uczelni oraz jej możliwości finansowych, a także zainteresowań i liczby studentów przyjmowanych na studia. Specjalności mogą być tworzone i likwidowane przez Senat na uzasadniony wniosek rad wydziałowych z uwzględnieniem ustaleń statutu Uczelni w tym zakresie. Nazwy specjalności są wpisane do dyplomu ukończenia studiów.

Oprócz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 1992/93 realizowane są stacjonarne i zaoczne zawodowe studia I stopnia (licencjackie) z zakresu turystyki i hotelarstwa (Wyższa Zawodowa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa). W roku akademickim 1994/95 uruchomione zostały wieczorowe wyższe studia zawodowe z zakresu bankowości i ubezpieczeń. Po ukończeniu studiów I stopnia na wszystkich specjalnościach możliwe jest uzupełnienie wykształcenia na studiach II stopnia (zaocznych magisterskich studiach uzupełniających).

Po okresie wieloletniego zastoju, w roku akademickim 1993/94 zostały ponownie uruchomione studia doktoranckie. Na pierwszych dwóch tych latach studiów na Wydziałach Ekonomii i Zarządzania studiuje obecnie ponad 90 doktorantów (w trybie stacjonarnym i zaocznym). W semestrze zimowym 1994/95 uruchomione zostaną studia doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>