Klasy tematyczne oraz klasy programowe

0

Przedmioty występujące w ofercie programowej pogrupowane są w tzw. klasy tematyczne. Klasa tematyczna jest zbiorem wszystkich przedmiotów należących do pewnego obszaru tematycznego: w przypadku studiów w obszarze elektroniki i informatyki klasami tematycznymi są np. matematyka, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, grafika komputerowa. Klasy tematyczne nie muszą być rozłączne, tzn. ten sam przedmiot może występować w dwóch lub więcej klasach.

Klasy tematyczne oraz klasy programowe, powstające przez operacje teoriomnogościowe (np. sumę zbiorów) na klasach tematycznych, są podstawowym pojęciem wykorzystywanym przy formułowaniu wymagań, jakie musi spełniać indywidualny program studiów. W wymaganiach takich, określanych jako wymagania programowe, dla każdej z występujących w nich klas tematycznych (programowych) podana jest minimalna liczba jednostek dydaktycznych (punktów), jaką należy uzyskać zaliczając przedmioty z tej klasy.

Afymagania odnoszące się do poszczególnych klas tematycznych (programowych) uzupełnione są ogólnym wymaganiem zaliczenia określonej liczby jednostek dydaktycznych spośród całej oferty programowej: liczba ta jest zazwyczaj większa niż suma wymagań w poszczególnych klasach tematycznych.

Wymagania programowe sformułowane są dla każdej specjalności, przy czym niektóre z wymagań odnoszących się do poszczególnych klas tematycznych są wspólne dla wszystkich specjalności lub dla grup specjalności. W wymaganiach programowych danej specjalności mogą być wymienione przedmioty obowiązkowe w pewnej klasie temalycznej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że „obowiązkowość” przedmiotu jest związana z konkretną specjalnością i nie musi dotyczyć innych specjalności, dla których sformułowane są wymagania w danej klasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>