Komputeryzacja

0

Głównym systemem komputerowym Uczelni (po ostatecznym wycofaniu w ubiegłym roku niemal całkowicie zużytego wielodostępnego systemu liczącego z procesorem Odra 1305) jest eksploatowana od 1991 r. i będąca ciągle w fazie rozwoju uczelniana sieć mikrokomputerowa, połączona z międzynarodowym systemem INTERNET.

Nasycenie katedr w sprzęt komputerowy jest umiarkowane, a stan sieci komputerowej – biorąc pod uwagę możliwości jej rozbudowy – nie najgorszy. Zakończono główne prace nad skomputeryzowaniem dziekanatów, niezwykle ważne w świetle zadań stojących przez nimi w nowym systemie studiów, w którym szczególnego znaczenia nabiera wybór i realizacja przez studenta indywidualnej ścieżki studiów. Skomputeryzowane zostały podstawowe komórki administracji Uczelni, inne są przygotowywane do tej operacji.

Znacznie poprawił się stan komputerowych laboratoriów dydaktycznych. W ostatnim czasie oddano do eksploatacji dwa duże ogólnodostępne laboratoria firmy SOFT-TRONIK oraz trzy laboratoria profesjonalne, a także wyremontowano i zmodernizowano kilka innych. W trakcie wyposażania są dalsze trzy duże ogólnodostępne laboratoria, przeznaczone do obsługi procesu dydaktycznego.

Mamy pełną świadomość, że obowiązująca ustawa regulująca zasady funkcjonowania szkół wyższych w Polsce nie jest aktem doskonałym. Tym niemniej pozwala ona Uczelni na podejmowanie dość daleko Idących działań zmierzających do generalnych zmian w zasadach jej funkcjonowania, w tym organizacji procesu dydaktycznego oraz planowania i programowania toku studiów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>