Konsultanci uniwersyteccy

0

W ramach nowych relacji państwa i uczelni konsultantami są pracownicy akademiccy, aktywni zawodowo w swych macierzystych placówkach na stanowiskach rektorów lub prorektorów. Pracują oni w roli doradców dla innych uniwersytetów, uczestniczą jako obserwatorzy w kontrolach (audits), biorą udział w analizie sytuacji danej uczelni oraz w dyskusjach rektora i jego zespołu na temat podstawowych elementów przygotowywanego projektu instytucji. Poprzez konsultacje i rozmowy z różnymi osobami pomagają uczelni włączyć podstawowe cele polityki krajowej do ich własnego projektu, W ten sposób wyrabiają sobie ogólny pogląd na działanie instytucji i mogą współpracować z różnymi służbami ministerialnymi w formułowaniu kontraktu, a jednocześnie godzić sprzeczne stanowiska uniwersytetu i urzędu państwowego. Ich doświadczenie i osobiste kwalifikacje oraz niezależność od państwa I danego uniwersytetu, a także umiejętność słuchania, dają im możliwość wywierania istotnego wpływu na przebieg dyskusji i zwiększenie wiarygodności polityki kontraktowej.

Koordynatorzy umów. Jedną z istotniejszych trudności w procesie przygotowania kontraktu stwarza centralnej administracji koordynacja różnych działań dotyczących umowy. Koordynatora ma każdy kontrakt, a do jego zadań należy uzgadnianie wszystkich prac dotyczących przygotowania kontraktu i jego wstępnej wersji.

Negocjowanie kontraktu. Negocjowanie kontraktu to ważny element w procesie dialogu. Przygotowany projekt zostaje przedłożony do zatwierdzenia radzie zarządzającej w uniwersytecie, jest też analizowany przez różne służby na szczeblu administracji centralnej, a zatwierdzany przez Gabinet Ministra i w końcu podpisany przez rektora uczelni oraz ministra lub jego pełnomocnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>