Kryteria oceny i analiza wyników badania

0

Opiniowaniu podlega obecnie praca dydaktyczna wszystkich nauczycieli, którzy za pomocą określonych form dydaktycznych realizują poszczególne przedmioty nauczania. W odniesieniu do każdego przedmiotu i formy jego realizacji ustala się:

– 1) rzeczywistą liczebność grupy osób badanych udzielających odpowiedzi na dane pytanie:

– 2) zakres wyników (określany rozpiętością punktów skali szacunkowej):

– 3) wielkość mediany, jako miary tendencji centralnej:

– 4) wielkość modalnej, wskazującej najczęściej wybierane miejsce na skali:

– 5) wielkość odchylenia kwartylowego, w celu określenia stopnia rozrzutu opinii badanych.

Wymienione statystyki wybrano z uwagi na porządkowy, a nie interwałowy charakter skal szacunkowych. Wykonywanie obliczeń wymaga założenia komputerowej bazy danych i zastosowania programu statystycznego.

W odniesieniu do mediany, modalnej i odchylenia kwartylowego, w zależności od charakteru całego rozkładu wyników, arbitralnie ustala się przedziały wyników: wysokich, średnich I niskich.

Można je przedstawić w postaci odmiennie ustrukturyzowanych raportów (struktura raportu zależy od potrzeb I oczekiwań odbiorców: rektora lub dziekana uczelni, kierownika katedry, zakładu lub kliniki czy też nauczycieli wchodzących w skład określonego zespołu dydaktycznego).

Pierwszy rodzaj raportu zawiera zestawienie wyników badania opinii studentów ze względu na wyodrębnione istotne cechy pracy dydaktycznej nauczycieli. W skali uczelni ujawnione zostają wszystkie przedmioty i formy ich realizacji, które ze względu na daną cechę zostały zakwalifikowane do grupy przedmiotów nisko, przeciętnie lub wysoko ocenionych przez studentów.

Drugi typ raportu obejmuje swoisty ranking przedmiotów w odniesieniu do każdego roku studiów. Wyodrębnia się grupę przedmiotów najlepiej i najgorzej ocenionych przez studentów ze względu na ogół cech.

Trzeci rodzaj raportu jest indywidualną charakterystyką nauczania danego przedmiotu, sporządzoną na podstawie badania opinii studentów. Wreszcie czwarty typ raportu to zbiorcza charakterystyka nauczania w skali całej uczelni w danym roku akademickim, zawierająca wnioski i propozycje zmian. Charakterystyka nauczania w skali uczelni jest przedstawiana i dyskutowana raz do roku na posiedzeniu Rady Wydziału. Wyniki badania opinii studentów są jawne i dostępne wszystkim zainteresowanym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>