Kryteria przyjęć słuchaczy

0

Dla programu MBA ustalono następujące kryteria przyjęć: ukończone studia wyższe, praktyka zawodowa, znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury w tym języku oraz predyspozycje menedżerskie i motywacja do ukończenia studiów w terminie.

W przypadku Studium Menedżerskiego kandydaci mogą legitymować się wykształceniem średnim, popartym minimum 2-letnią praktyką zawodową, nie są natomiast sprawdzane ich umiejętności językowe.

Standardy w tym obszarze dotyczą: wykorzystania w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, liczby osób w grupie (umożliwiającej bezpośredni kontakt z wykładowcą i aktywny udział w dyskusjach), maksymalnego dziennego wymiaru zajęć (6 godzin lekcyjnych w systemie wieczorowym i 10 godzin w systemie całodziennym), zapewnienia słuchaczom możliwości konsultacji z wykładowcami oraz dostarczania im materiałów szkoleniowych.

W myśl przyjętych standardów ocena słuchacz dokonywana jest na podstawie pisemnych prac kontrolnych i pracy końcowej, mającej charakter projektu związanego z praklyką gospodarowania. System oceny studentów jest nadzorowany przez tzw. egzaminatora zewnętrznego – specjalistę z zewnątrz zatrudnianego przez szkołę. Ma on w sposób obiektywny oceniać poprawność ocen stawianych przez wykładowców, konsultować tematy prac, uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym. Końcowej oceny i klasyfikacji studentów dokonuje Rada Egzaminacyjna, składająca się z przedstawicieli dyrekcji szkoły, kierownika programu, wykładowców i egzaminatora zewnętrznego.

Przyjęte standardy wymagają, by kadra nauczająca, oprócz dobrej orientacji w określonej dziedzinie wiedzy, posiadała dobrą znajomość praktyki gospodarowania (zdobytą poprzez własne doświadczenia lub w trakcie działalności doradczej) oraz odpowiednie umiejętności pedagogiczne (głównie w zakresie komunikowania się i wykorzystywania nowoczesnych technik szkoleniowych). Wykładowcy powinni być poddawani systematycznej ocenie przez kierownictwo szkoły. W procedurze tej powinny zostać uwzględnione wyniki ocen uzyskanych przez wykładowcę u słuchaczy. Szkoła powinna zapewnić swoim wykładowcom możliwość stałego rozwoju zawodowego poprzez umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniach, stażach, seminariach itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>