Kwestia wzrostu wynagrodzenia w karierze akademickiej

0

Poszczególne kategorie badanych różnią się oczekiwaniami w kwestii wzrostu wynagrodzenia w karierze akademickiej. Magistrowie najczęściej podawali, że zarobki profesorów zwyczajnych powinny być 2 lub 3 ra większe od zarobków asystentów. Pozostałe grupy wskazywały znaczniejsze rozpiętości, przy czym największe postulowali doktorzy habilitowani i doktorzy. Tak więc z perspektywy asystenta przyszłe rosnące zarobki są mniej ważne niż przypuszczają osoby zajmujące wyższe miejsce w hierarchii akademickiej. Magistrowie w porównaniu z pozostałymi respondentami podają wyższe kwoty zarobków dla asystentów. Pozostałe kategorie osób postulują dla asystentów niższe wynagrodzenie niż magistrowie, awans finansowy w kolejnych etapach kariery nabiera dla nich znaczenia, dlatego częściej proponują, aby wynagrodzenie profesora zwyczajnego było 4 lub więcej razy wyższe od wynagrodzenia asystenta.

Obliczono również średnie wynagrodzeń proponowanych dla asystentów i profesorów zwyczajnych, wynoszą one odpowiednio: 5,68 min i 19,57 min. Okazuje się, że przeciętnie zadowalający byłby około 3,5-krotny wzrost zarobków w karierze akademickiej. Rozpiętość ta prawdopodobnie nie odbiega zbyt od rzeczywistości, jeśli przyjąć, że w 1990 r. najwyższe wynagrodzenie w uczelniach wynosiło 2,4 razy więcej niż najniższe (Kacprzyński 1993). Między poszczególnymi grupami badanych osób nie obserwujemy zbyt dużych odchyleń. Warto zwrócić uwagę, że najwyższe place dla profesorów zwyczajnych proponują adiunkci (średnia – 20,5 min), osoby pracujące w szkolnictwie wyższym 21-30 lat (21,8 min), najniższe – profesorowie i docenci (18,5 min) lub osoby z najdłuższym (ponad 30-letnim) stażem (17,85 min). Te ostatnie kategorie badanych postulowały stosunkowo niskie wynagrodzenia dla asystentów, a więc ich zwielokrotnienie dawało również stosunkowo niskie wynagrodzenie dla profesorów. Wysokość zarobków proponowanych dla asystentów wzrasta w miarę obniżania się stażu pracy i stanowiska w uczelni, najwyższe proponują sami asystenci i osoby pracujące nie dłużej niż 10 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>