Mechanizmy nadzorowania jakości

0

Czynniki zaliczone do grupy III obejmują system opieki indywidualnej nad studentami i elastyczne zasady regulaminowe, umożliwiające studentom zarówno kończenie poszczególnych etapów studiów w czasie krótszym od nominalnego, jak i rozszerzanie studiów o specjalności dodatkowe. Ponadto wprowadzone zostały mechanizmy stymulujące konkurowanie między sobą przez studentów w zakresie wyników w nauce, z intencją uzyskania dostępu do określonych korzyści, takich jak:

– zwiększone możliwości wyboru opcji kształcenia oferowanych przez Wydział, w tym wyboru specjalności, osoby indywidualnego opiekuna i instytutu dyplomującego, przedmiotów i osób prowadzących zajęcia, uczestnictwa w praktyce zagranicznej itp.,

– wyjazdy na semestralne studia na uczelnie zagraniczne,

– złagodzone warunki odpłatności za nie zaliczone przedmioty,

– nagrody finansowe.

– Mechanizmy nadzorowania jakości na Wydziale obejmują m.in.:

– wprowadzenie funkcji kierowników specjalności jako podmiotów instytucjonalnie zobligowanych do programowego nadzoru nad kształceniem w ramach poszczególnych specjalności i reprezentowania programowego interesu studentów:

– nadanie statusu wydziałowego komisjom egzaminu dyplomowego (co wynika m.in. z międzyinstytutowego charakteru tych komisji), wypełniającym dodatkowo funkcje nadzoru dziekańskiego nad dyplomowaniem realizowanym przez poszczególne instytuty:

– ankietyzację studentów przez prowadzących poszczególne przedmioty (z ich inicjatywy i na ich potrzeby) w celu realizowania najkrótszej pętli sprzężenia zwrotnego „student – pro-

Jednostkę strukturalną o tych cechach stanowi Wydział Elektroniki I Technik Informacyjnych PW. wadzący zajęcia”9, umożliwiającej „samonadzorowanie” przez nauczyciela akademickiego jakości własnych zajęć:

– działania w zakresie nadzoru realizowane przez Komisję Rady Wydziału ds. Oceny i Organizacji Dydaktyki, obejmujące m.in. akcje zasięgania opinii studentów i pracowników, przygotowywanie raportów i analiz tematycznych itp.:

– wspólne egzaminy dla studentów odbywających zajęcia z różnymi wykładowcami w ramach tego samego przedmiotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>