Mechanizmy i procedury oceny jakości

0

Mechanizmy i procedury oceny jakości odnoszą się przede wszystkim do menedżerskiej oceny (w skali makro) instytucji akademickiej oraz poziomu wykonywania przez nią zadań statutowych, a także oceny merytorycznej (w skali mikro) poziomu realizacji zadań dydaktycznych i naukowych przez zespoły i poszczególnych nauczycieli akademickich.

W przypadku wydziału ocena jakości w aspekcie menedżerskim powinna być dokonywana zarówno przez podmioty wewnątrzwydziałowe, jak i ponadwydziałowe. Dla obu tych podmiotów poprawna, możliwie zobiektywizowana ocena jednostki organizacyjnej w szkole wyższej, będąca „oceną stanu”, jest niezbędna jako podstawa podejmowania bieżących decyzji, zwłaszcza finansowych, oraz budowania strategii instytucjonalnej, a przede wszystkim – strategii rozwoju.

W strukturze organizacyjnej obejmującej instytuty wydziałowe przedmiotem oceny o charakterze instytucjonalnym są ogólne parametry przedstawiające liczbowo funkcjonowanie tych jednostek i charakteryzujące ich dorobek w zakresie:

– wykonanych zadań dydaktycznych (wskaźnik zadaniowy):

– wypromowanych inżynierów, magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych:

– realizowanych prac naukowo-badawczych i technicznych, w tym zwłaszcza prac finansowanych przez KBN:

– opublikowanych prac naukowych:

– uzyskanych nagród.

Ponadto ocenie podlega zdolność instytutów do prowadzenia realistycznej polityki kadrowej i finansowej, umożliwiającej realizację określonej strategii rozwojowej, w tym ich zdolność do określania i realizowania odpowiednich programów dostosowawczych, umożliwiających ciągłą adaptację do zmieniających się zewnętrznych i wewnętrznych warunków ich funkcjonowania. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma utrzymywanie przez instytut dyscypliny finansowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>