Nadawanie i zatwierdzanie stopnia doktora

0

Na temat nadawania i zatwierdzania stopnia doktora panuje znaczna zgodność opinii między poszczególnymi kategoriami badanych, wyrażająca się w dużym zaufaniu do uczelni. W przybliżeniu tylko co piąta osoba uważa, że taki stopień powinien być zatwierdzany poza uczelnią, przy czym jest to opinia zarówno tych, którzy promują doktorów, jak i tych, którzy są promowani. Przy niewielkich różnicach opinii na omawiany temat w zależności od tytułu i stopni naukowych warto odnotować, że najczęściej zatwierdzania doktoratów poza uczelnią domagają się pracownicy wyższych szkół pedagogicznych (dwukrotnie częściej niż uniwersytetów) oraz małych ośrodków akademickich, co mogłoby świadczyć, że pracownicy małych i słabych uczelni dążą do tego, aby poziom naukowy doktorów był kontrolowany przez autorytety pozauczelniane.

Tak więc mamy do czynienia z niewielkimi różnicami i w zasadzie zgodą większości na to, aby uczelnia samodzielnie decydowała o tym, kto z jej młodych pracowników zostanie doktorem, natomiast nie do końca decydowała o tym, kto z jej (najczęściej wieloletnich) pracowników uzyska tytuł naukowy profesora. Jest to zgodne z ustawą i – co ważniejsze – z tradycją.

Podobnej zgodności między przedstawicielami poszczególnych grup pracowników naukowych nie ma w stosunku do sposobu nadawania stopnia doktora habilitowanego: między wyodrębnionymi kategoriami respondentów obserwujemy duże rozbieżności. Profesorowie bardzo rzadko (16%) uważają za wskazaną pełną „odpowiedzialność uczelni” za nadawanie stopnia doktora habilitowanego, częściej zaś niż inni widzą potrzebę włączania w ten proces czynników zewnętrznych (rysunek 7). Młodzi pracownicy częściej uważają, że uczelnia we własnym zakresie powinna do końca decydować o nadawaniu tego stopnia, a mniejszy odsetek z nich uznaje za słuszne włączanie w ten proces instytucji zewnętrznych. Warto odnotować, że nadawanie stopnia doktora habilitowanego najczęściej wiążą z uczelnią doktorzy (48%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>