Najczęściej powoływane argumenty cz. II

0

Zwolennicy poglądu, iż ukształtowane przez tradycję cechy szkół wyższych, wzmocnione istniejącymi aktami prawnymi, mogą stanowić dostateczne zapewnienie poziomu dydaktyki, traktują dyskutowane ostatnio projekty oceny jakości kształcenia, czy tworzenia w tym celu specjalnych struktur organizacyjnych, jako poszukiwanie tematów zastępczych, w warunkach coraz większych ograniczeń dotacji na działalność dydaktyczną.

Stosunkowo dużą popularnością cieszy się teza o ścisłym powiązaniu występującym między poziomem kształcenia a wysokością dotacji na dydaktykę. Niskie uposażenia nauczycieli akademickich zmuszają do podejmowania dodatkowych prac zarobkowych. W tych okolicznościach zainteresowanie kadry czasochłonnymi przygotowaniami do zajęć dydaktycznych w inny sposób niż poprzez wymierne bodźce finansowe wydaje się mało realne. Inaczej mówiąc, według reprezentantów tej grupy osób, w sytuacji ograniczeń finansowych, skuteczności wzrostu nakładów nie zastąpią najlepiej skonstruowane systemy oceny jakości kształcenia ani też zbiory postulatów w postaci ustaw, zapisów statutowych uczelni, regulaminów na szczeblu wydziału czy w innych formach.

Kolejna grupa osób odnoszących się raczej negatywnie do projektu powołania jednostki organizacyjnej, która miałaby zajmować się oceną jakości kształcenia w uczelniach, kwestionuje nie tyle samą ideę oceny, ile raczej możliwości wykorzystania jej rezultatów. W obu przypadkach – pozytywnego i negalywnego wyniku oceny – skutki musiałyby mieć wyraźny charakter: premiowania nauczycieli, kierunku, uczelni, w postaci dodatkowych funduszy, ograniczania dotacji czy – w skrajnych przypadkach – odbierania nauczycielom prawa do prowadzenia zajęć, a kierunkom czy uczelniom posiadanych uprawnień. Tymczasem na premiowanie w postaci zwiększonych dotacji nie ma środków, a na restrykcyjne podejście do nauczycieli akademickich nie pozwalają występujące często problemy z obsadą zajęć kursowych. Już dziś – na co zwracają uwagę przedstawiciele niektórych uczelni – studenci niechętnie odnoszą się do zbieranych opinii o zajęciach, wobec braku – w ich odczuciu – związku między systematycznym monitorowaniem procesu kształcenia a podnoszeniem jego poziomu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>