Najczęściej powoływane argumenty

0

Istnieje pogląd, że uczelnie o statusie akademickim wyposażone są niejako konstytutywnie w mechanizmy samo regulacji, które stanowią wystarczającą gwarancję utrzymywania wymaganych standardów w dydaktyce. Do tej cechy akademii – zdaniem przeciwników każdej formy oceny jakości kształcenia przez gremia zewnętrzne wobec uczelni – odwołuje się obowiązująca Ustawa o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art 2.1, uczelnie „są organizowane i działają na zasadzie wolności badań naukowych, wolności twórczości artystycznej i wol-

Pomijamy tu inicjatywę Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowania systemu akredytacji kolegiów nauczycielskich, jako ulokowanych w strukturach szkolnictwa średniego (Jetfery 1993). Seminarium pn. „Evaluation of Principies torthe System of Teaching Ouality Assessment in HigherSchools” odbyto się w Warszawie 26-27 września 1994 r.

A Pierwszy szkic projektu zosta! przedstawiony na seminarium dyskusyjnym w Miedzeszynie, którego przebieg i najważniejsze ustalenia zostały szerzej omówione w „Kronice” niniejszego numeru czasopisma.

Na przykład seminarium pn. „Ocena procesu dydaktycznego w wyższych szkołach technicznych” (14-16 listopada 1994 r.), zorganizowane w Janowicach k. Tarnowa przez Politechnikę Krakowską.

III spotkanie Forum Dyskusyjnego (14 stycznia 1995 r.) było w całości poświęcane zagadnieniom jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz systemom oceny i akredytacji. rości nauczania”7. Ten zapis – według niektórych przedstawicieli środowiska akademickiego, zwłaszcza uczelni o poszerzonym zakresie autonomii – gwarantuje szkolnictwu wyższemu prawo kształtowania polityki naukowej oraz edukacyjnej zgodnie i na miarę przyjętych ustaleń, a także według określonych wewnętrznie standardów.

Część środowiska akademickiego skłania się ku przekonaniu, że – niezależnie od wyżej powoływanych – wystarczające gwarancje utrzymania wysokiego poziomu kształcenia stwarzają ustawy, rozporządzenia i uchwały organów przedstawicielskich szkolnictwa wyższego, określające ramy dla trybu oraz zasad funkcjonowania tego szkolnictwa8.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>