Czy należy przywrócić stanowisko docenta lub równorzędne?

0

Nie tylko ograniczenie liczby etapów kariery akademickiej, lecz również szybkie dojście do stanowiska profesora nadzwyczajnego jest rozwiązaniem, za którym optują przeważnie młodzi pracownicy naukowi. Są oni zatem zwolennikami przyspieszania awansu, którego barierą jest nie tylko drabina stanowisk, ale także system stopni naukowych.

Dyskusja na temat bariery, jaką stanowi konieczność uzyskiwania stopnia naukowego doktora habilitowanego trwa od lat. Poglądy na ten temat osób objętych badaniem są podzielone. Tylko niespełna 1/4 spośród nich sądzi, że zdecydowanie należy utrzymać ten stopień, blisko 1/3 nie jest tego tak bardzo pewna, niemniej opowiada się raczej za jego utrzymaniem. Przeciwko utrzymaniu tego stopnia jest 37% badanych, połowa z nich uważa, że zdecydowanie nie należy go utrzymywać. Jak łatwo przewidzieć, zdecydowanie za utrzymaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego opowiadają się najczęściej profesorowie nadzwyczajni (60%) i zwyczajni (54%), nieliczni z nich są odmiennego zdania. Raczej lub zdecydowanie sprzeciwia sie utrzymaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego ponad 56% docentów i 50% adiunktów. Spośród nich, a także spośród asystentów, mniej niż 20% opowiada się zdecydowanie za utrzymaniem tego stopnia.

I\la rysunku 5 przedstawiono rozkład opinii na temat utrzymania stopnia doktora habilitowanego w zależności od tytułu i stopni naukowych badanych. Respondenci z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego są prawie powszechnie zwolennikami utrzymania tego stopnia, w tym ponad 50% opowiada się za tym zdecydowanie, a tylko 12% w każdej z tych kategorii jest za jego zniesieniem. Przeciwnicy habilitacji dominują wśród doktorów, ponad połowa z nich jest za zniesieniem stopnia doktora habilitowanego, a tylko 14% – zdecydowanie za jego utrzymaniem. Magistrowie, w porównaniu z doktorami, rzadziej sprzeciwiają sie utrzymaniu habilitacji, częściej są jej zwolennikami. Można sądzić, że z ich perspektywy konieczność uzyskania stopnia doktora habilitowanego nie jest jeszcze postrzegana jako blokada awansu, toteż na opinie deklarowane na ten temat stosunkowo słabo oddziałuje osobisty interes. Magistrowie nie odczuwają też bezpośrednio formalizmu związanego z uzyskiwaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego i prawdopodobnie częściej niż doktorzy stopień ten traktują jako rzetelny etap selekcji w karierze akademickiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>