Czy należy utrzymać stopień naukowy doktora habilitowanego? cz. II

0

Porównanie uprawnień, jakie badani przypisują doktorowi i doktorowi habilitowanemu dostarcza przesłanek do wnioskowania, iż stopień doktora habilitowanego cieszy się większym uznaniem, niż wynikałoby to z analizy odpowiedzi na pytanie o to, czy powinien on być utrzymany. Okazuje się bowiem, że pracownicy naukowi niechętnie przenoszą dotychczasowe uprawnienia doktora habilitowanego na doktora:

– Promowanie doktorów jest w bardzo wyraźny sposób „zarezerwowane” co najmniej dla doktorów habilitowanych, niewielki odsetek badanych byłby skłonny powierzyć je doktorom.

– Recenzowanie prac habilitacyjnych częściej powierzono by doktorom habilitowanym niż prac doktorskich – doktorom.

– Możliwość uzyskania tytułu naukowego profesora po spełnieniu dodatkowych warunków jest odrzucana znacznie częściej w przypadku doktora niż doktora habilitowanego. (Ponieważ warunki nie są zdefiniowane, można uznać, że taka możliwość jest w ogóle odrzucana, a podejście do zagadnienia – raczej emocjonalne. Nadanie tytułu profesora badani na ogół uzależniają od spełnienia dodatkowych warunków przez obydwie omawiane kategorie. Uzyskanie tego tytułu przez doktorów bez dodatkowych warunków jest wykluczane prawie przez wszystkich badanych, ale także niewielu z nich dopuszcza taką sytuację w przypadku doktorów habilitowanych).

– Uprawnienia do zajmowania stanowiska profesora nadzwyczajnego respondenci traktują stosunkowo łagodniej. Taki sam odsetek osób dopuszcza zatrudnienie na nim, po spełnieniu dodatkowych warunków, doktorów, jak i doktorów habilitowanych, natomiast w stosunku do doktorów habilitowanych prawie czterokrotnie częściej – niż w stosunku do doktorów – dopuszcza się takie zatrudnienie bezwarunkowo.

– Wyższy odsetek osób dopuszcza bez spełnienia dodatkowych warunków zatrudnienie doktora na stanowisku adiunkta niż doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

– Posiadanie tylko stopnia naukowego doktora – zdaniem części badanych – ogranicza też uprawnienia do kierowania jednostkami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi: prawie wszyscy dopuszczają takie uprawnienie dla doktorów habilitowanych, a tylko 3/4 – dla doktorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>