Czy należy utrzymać stopień naukowy doktora habilitowanego?

0

Zwolennicy utrzymania stopnia naukowego doktora habilitowanego w porównaniu z jego przeciwnikami częściej uznają system awansu za dobry, rzadziej są wobec niego krytyczni. Nawet wśród zdecydowanych zwolenników utrzymania habilitacji tylko niewiele ponad 1/3 osób uważa system awansu za dobry, lecz wśród zdecydowanych przeciwników-tylko 3%.

Na podstawie omówionych wyników można sądzić, że młodzi pracownicy naukowi są bardziej skłonni niż profesorowie do kwestionowania obecnych regulacji dotyczących tradycyjnego kształtu hierarchii akademickiej oraz popierania tych zmian, wprowadzonych w ostatnich latach, które przyspieszały i upraszczały awans. Na ocenę rozwiązań prawnych dotyczących awansu pracowników naukowych wpływa pozycja, jaką zajmuje respondent w hierarchii akademickiej. Od tych rozwiązań zależy bowiem, w jakim stopniu określone regulacje i rozstrzygnięcia sprzyjają lub zagrażają jego interesom, wśród których ważną rolę odgrywają: uniknięcie degradacji, utrzymanie pozycji i nieskrępowany awans.

Rezygnacja ze stopnia naukowego doktora habilitowanego – jak można sądzić – napotkałaby prawdopodobnie duże opory, przede wszystkim wśród samodzielnych pracowników naukowych, ale także wśród młodszej kadry. Prowadziłaby ona bowiem do przeniesienia części uprawnień doktora habilitowanego na poziom doktora, co wiązałoby się z obniżeniem rangi niektórych funkcji i spadkiem znaczenia wyższych pozycji w hierarchii akademickiej. Jak wykazują wyniki przedstawione w dalszej części tekstu, nie ma na to zgody wśród ogółu pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>