Czy należy zachować rozróżnienie tytułu i stanowiska profesora?

0

Najmniej zwolenników, a najwięcej przeciwników rozróżnienia tytufU i stanowiska profesora znajduje się wśród doktorów habilitowanych. Jest to jedyna grupa, w której liczba przeciwników jest większa niż zwolenników. Aprobata istniejącego stanu (rozróżniania tytułu i stanowiska profesora) jest częstsza w grupach:

– których przedstawicieli owa reguła nie dotyczy, mają już bowiem i stanowisko, i tytuł profesora:

– dla których ewentualna konieczność pokonywania barier uzyskania tytułu lub stanowiska profesora jest dość odległa, a więc magistrów.

Tak więc pozycja, jaką zajmują badani, wyznacza ich stosunek do rozstrzygnięć w kwestii systemu awansu decydującego o przebiegu kariery naukowej i selekcji w nauce. Potwierdza się to również w przypadku stosunku do szczegółowego rozstrzygnięcia dotyczącego rozróżnienia tytułu i stanowiska profesora.

Wprowadzenie stanowiska docenta w miejsce stanowiska profesora nadzwyczajnego jest zabiegiem, który w stosunku do części pracowników naukowych można by obecnie uznać za degradujący. Świadczy o tym fakt, iż taką zmianę aprobowałby wprawdzie co drugi profesor zwyczajny i ponad 40% docentów, natomiast nie cieszy się ona uznaniem wśród profesorów nadzwyczajnych, adiunktów i asystentów. W tych grupach znaczny odsetek osób (około 60%) uznaje taką zmianę za niewskazaną. Można przypuszczać, że wprowadzenie stanowiska nie cieszącego sie prestiżem w przeszłości i obciążonego niekiedy uznaniowymi, a nie merytorycznymi kryteriami awansu, budzi poczucie zagrożenia degradacją wśród profesorów nadzwyczajnych i nie satysfakcjonuje perspektywicznie adiunktów oraz asystentów. Utrzymanie stanowiska profesora nadzwyczajnego lub szansa na nie po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego jest dla tych respondentów rozwiązaniem bardziej atrakcyjnym niż osiągnięcie jedynie stanowiska docenta. Badani, którzy aprobowaliby omawianą zmianę, prawdopodobnie uważają, że dla doktorów habilitowanych stanowisko docenta – zgodne z tradycyjnymi określeniami etapów awansu – byłoby bardziej odpowiednie niż profesora nadzwyczajnego. Być może sądzi się, że pozwalałoby to na rzetelniejszą selekcję kadry naukowej w uczelniach, habilitacja dawałaby awans adiunktom, a jednocześnie byłoby odpowiednio „chronione” stanowisko profesora.

Na rysunku 3 widać, że im wyższa pozycja na drabinie wyznaczanej przez stopnie i tytuł naukowy, tym częściej badani wyrażają pogląd na temat omawianej zmiany, częściej są zwolennikami, rzadziej zaś przeciwnikami wprowadzenia stanowiska docenta w miejsce profesora nadzwyczajnego.

Czy należy wprowadzić stanowisko docenta w miejsce profesora nadzwyczajnego?

Jak widać z tych rozważań, obecne regulacje prawne, które przewidują awans ze stanowiska adiunkta na protesora nadzwyczajnego, odpowiadają szczególnie młodszym pracownikom naukowym lub zajmującym niższe stanowiska. Taka sytuacja jest możliwa od czasu wejścia w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r., która, likwidując stanowisko docenta, zmniejszyła liczbę stanowisk. Zasadne wydaje się więc pytanie, czy pracownicy uczelni akceptują takie rozstrzygnięcie, czy być może sądzą, że dla prawidłowej selekcji kadr naukowych to skrócenie drabiny stanowisk nie było właściwe i dobrze byłoby przywrócić jednak stanowisko pośrednie międ adiunktem i profesorem nadzwyczajnym.

Połowa badanych akceptuje obecne rozstrzygnięcie, nieco ponad 1/3 uważa za wskazaną jego zmianę, polegającą na przywróceniu owego pośredniego stanowiska. Podobnie jak poprzednio, obserwujemy znaczne różnice tych poglądów w zależności od tytułu i stopni naukowych. Za przywróceniem stanowiska pośredniego między adiunktem i profesorem nadzwyczajnym opowiadają się najczęściej osoby z tytułem profesora (rysunek 4). Im niższą pozycję zajmują badani, tym mniej jest wśród nich zwolenników, a więcej przeciwników takiej zmiany. Najmniej odpowiada ona magistrom, są oni nie tylko stosunkowo często przeciwnikami takiego rozwiązania, ale także częściej od pozostałych kategorii osób deklarują brak zdania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>