Niekonwencjonalny sposób definiowania wymagań programowych

0

W celu ułatwienia studentom kształtowania indywidualnych programów i planów studiów, dla każdej specjalności opracowany jest plan wzorcowy, określający zestaw przedmiotów zalecanych w kolejnych semestrach, przy czym na wyższych semestrach zalecenia te są często sformułowane w języku klas tematycznych. Plan wzorcowy przygotowany jest z myślą o „średnim” studencie, pragnącym ukończyć studia w założonym terminie. Charakteryzuje się on odpowiednimi proporcjami między przedmiotami z zakresu wybranej przez studenta specjalności a przedmiotami pozostawionymi mu do swobodnego wyboru (z zakresu lub spoza zakresu tej specjalności). Plan wzorcowy nie jest oczywiście obowiązujący – indywidualny plan studiów umożliwiający spełnienie wymagań programowych może znacznie odbiegać od planu wzorcowego. Dobrzy, a zwłaszcza wybitni studenci są wręcz zachęcani do poszukiwania własnych, niekonwencjonalnych dróg studiowania i tworzenia planów odbiegających od tego standardu.

Istotną pomoc dla studentów stanowią – będące uzupełnieniem planu wzorcowego – przykłady zróżnicowanych indywidualnych programów (bądź planów) studiów spełniających wymagania danej specjalności, a zwłaszcza programów odpowiadających różnym profilom dyplomowania oraz programów spełniających wymagania różnych specjalności dodatkowych.

Niekonwencjonalny sposób definiowania wymagań programowych powoduje konieczność interpretacji pojęcia „plany studiów i programy nauczania” występującego w Ustawie o szkolnictwie wyższym i innych aktach prawnych. Należy przyjąć, że w omawianym elastycznym systemie studiów pojęcie „plany studiów i programy nauczania” oznacza:

– a) ofertę programową, tzn. zbiór przedmiotów pogrupowanych w klasy tematyczne,

– b) plany wzorcowe dla wszystkich specjalności:

– c) wymagania programowe dla każdej specjalności – etapy A, B, C i D:

– d) wymagania programowe dla każdej specjalności dodatkowej – efapy C i D.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>