Ocena bezpośrednia

0

Uprawnienia koordynatorów

W celu ustalenia, jakie są rzeczywiste uprawnienia koordynatorów, czy mają oni możliwość bezpośredniej kontroli jakości nauczania dyscyplin tworzących ofertę Studium Podstawowego, pracownicy Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych przeprowadzili wywiad z 14 koordynatorami powołanymi w maju 1992 r. przez prorektora ds. dydaktyki. Wynika z nich, że rzeczywiste możliwości podejmowania decyzji przez koordynatorów poszczególnych dyscyplin były różne. W zróżnicowanym stopniu i w rozmaitym zakresie mogli oni wpływać na kształt standardowego programu l decydować o jego realizacji, a także egzekwować standardowy sposób przeprowadzania egzaminów i zaliczeń. Mimo ściśle określonych uprawnień, rola niektórych z nich była w gruncie rzeczy administracyjna i sprowadzała się do „ułożenia programu oraz ustalenia terminów kolokwiów”. Może dziś, gdy koordynatorami przedmiotów są kierownicy katedr, możliwości egzekwowania wcześniejszych ustaleń dotyczących standardu będą większe.

Troska o wysoką jakość wykładów, ćwiczeń i seminariów prowadzonych przez pracowników katedry powinna być (i teoretycznie jest) w gestii kierowników katedr/instytutów/zakładów. Kontrolować ją mogli jedynie (jeszcze do niedawna) hospitując zajęcia. Z naszego rozeznania wynika, że hospitacje zajęć – przeprowadzane kiedyś regularnie – dziś należą do rzadkości.

Należałoby się zastanowić, jak (za pomocą jakich rozwiązań) doprowadzić do wzrostu zainteresowania kierowników zespołów jakością zajęć oferowanych i prowadzonych przez członków ich zespołów. Wprowadzenie obowiązku opiniowania przez kierowników zespołów ofert zgłaszanych do Informatora SGH przez pracowników niesamodzielnych, to krok w tym kierunku. Jakie powinny być kolejne kroki?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>