Ocena jakości i akredytacja w Polsce

0

Zadanie stworzenia systemu oceny jakości, któremu stara się sprostać Szkoła Główna Handlowa, byłoby bez porównania łatwiejsze, gdyby w polskim systemie szkolnictwa wyższego działały instytucje oceniające i akredytujące. Takich jednak instytucji, ani nawet silnych tradycji ich istnienia, nie ma.

Można natomiast powiedzieć, że – podobnie jak to było z niespójnymi, oderwanymi elementami oceny obecnymi w SGH – w Polsce istnieją, przypisane różnym instytucjom, wysoce niedoskonałe procedury oceny i „paraakredytacji” instytucji szkolnictwa wyższego. Wszak na jakichś podstawach przyznawane są fundusze uczelniom, podejmuje się decyzje o uruchomieniu nowych szkół wyższych, powołaniu nowych kierunków studiów itp. Są to jednak działania rozproszone, często niespójne, prowadzone przez różne instytucje, choć wszystkie oparte na zapisach zawartych w ustawach: o szkolnictwie wyższym, o stopniach i tytule naukowym oraz o Komitecie Badań Naukowych. Działania te wyrywkowo spełniają niektóre z funkcji przynależnych elementom ponaduczelnianego systemu ocen i akredytacji.

Jednym z takich elementów jest swoista akredytacja. Zgodnie z ustawami, jasno określone są kryteria uruchamiania kierunku przez uczelnię już istniejącą oraz wydawania dyplomu licencjata i magistra, nadawania doktoratów i habilitacji przez rady naukowe, powoływania nowego wydziału bądź nowej uczelni. Decyzję „akredytującą” podejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie opinii Rady Głównej. Te kryteria mogą też służyć jako pośredni wyraz kontroli jakości, zwłaszcza że uzupełnione są działalnością Komisji ds. Stopni i Tytułu oraz prowadzoną przez KBN kategoryzacją instytucji ze względu na ich walory badawcze. Kryteria stosowane przez te instytucje są niemal wyłącznie ilościowe, brakuje w nich oceny jakości. Nie wiadomo zatem, czy są wypełniane treścią edukacyjną/badawczą i jaką. Tę lukę trzeba wypełnić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>