Ocena jakości nauczania

0

Ocena jakości pracy-nauczycieli akademickich przybiera różne formy: od mających charakter periodyczny (ocena okresowa nauczycieli czy ocena studenckich wyborów), do podejmowanych okazjonalnie (studencka ocena pracy wykładowców). Zgodnie z założeniami reformy, ocena jakości nauczania jest lub powinna być przeprowadzana:

– przez samego nauczyciela (samoocena). Świadomość konieczności przygotowania i zgłaszania ofert do Informatora SGH (i ich corocznej prezentacji) skłania do refleksji nad ich poziomem merytorycznym. Od jakości zgłoszonych dziś propozycji zależy w dużym stopniu pozycja wykładowcy w Uczelni w przyszłości (wybory studenckie):

– bezpośrednio przez koordynatorów (mają oni uprawnienia wyboru wykładowców koordynowanego przez nich przedmiotu oraz ostatecznej akceptacji realizowanego przez nich programu), przez kierowników katedr (hospitują zajęcia i opiniują oferty zajęć zgłaszane do Informatora SGH przez pracowników niesamodzielnych, a ponadto wpisują ocenę pracy naukowej i dydaktycznej do arkusza ocen) oraz przez studentów, którzy w ankietach oceniają program i sposób realizacji zajęć:

– pośrednio przez wybory studenckie (wykładowców na etapie Studium Podstawowego, wykładowców i przedmiotów na etapie Studium Dyplomowego), które w jakimś stopniu potwierdzają lub kwestionują umiejętności dydaktyczne i naukowe nauczycieli akademickich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>