Ocena okresowa nauczycieli akademickich

0

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni podlegają okresowym ocenom10. Ocena – w założeniach – ma motywować do lepszej pracy i do rozwoju zawodowego, a także dostarczać udokumentowanego i porównywalnego materiału informacyjnego o działalności zawodowej pracowników na potrzeby polityki kadrowej (dobór, zwolnienia, awanse w hierarchii służbowej). Podstawą oceny jest przydatność pracownika dla uczelni w realizacji jej zadań strategicznych, głównym kryterium zaś – wartość tworzonej wiedzy (szeroko rozumiana jakość publikacji), co m.in. pozwala uczelni osiągać dobre wyniki w rankingach.

W SGH – podobnie jak w innych szkołach wyższych – podstawą okresowej oceny jest arkusz wypełniany przez nauczyciela akademickiego11, a opiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego, w którym ocenie komisji podlegają:

– a) wyniki prac naukowo-badawczych, a przede wszystkim stopień zaawansowania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej, udział w badaniach, konferencjach naukowych, kierowanie projektami, odbyte studia zagraniczne, staż i stypendia naukowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia:

– b) wyniki pracy dydaktycznej rozpatrywane z punktu widzenia wykonywanego pensum dydaktycznego, liczba publikacji dydaktycznych, opieka naukowo-dydaktyczna sprawowana w różnej formie, hospitowanie zajęć przez kierownika jednostki organizacyjnej lub koordynatora, prowadzenie wykładów w uczelniach zagranicznych lub na różnych kursach, liczba recenzji prac magisterskich i doktorskich, udział w programach edukacyjnych (np. TEMPUS), pełnione funkcji koordynacyjne i organizacyjne:

– c) działalność organizacyjna prowadzona na terenie Uczelni, w tym funkcje pełnione w organach SGH, w komisjach problemowych (senackich/kolegialnych), egzaminacyjnych, w jednostkach organizacyjnych oraz działalność publiczna w organizacjach i towarzystwach naukowych.

Dotychczasowa praktyka wskazuje na to, iż ocena okresowa dokonywana jest głównie na podstawie kryteriów ilościowych, zwłaszcza przez pryzmat oczekiwanych efektów w postaci liczby publikacji, prac na stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego oraz okresu, w jakim dysertacje mogą być opracowane.

Z praktyki wiadomo, że ocena nauczyciela akademickiego, z uwagi na jej wieloaspekto- wość, nie jest łatwa i budzi szczególne emocje. Podważanie przez niektórych pracowników zasadności stosowania powyższej metody, a także trudności z jednoznacznym zdefiniowaniem efektów pracy nauczycieli akademickich, wynikające z różnorodności wykonywanych zadań w ramach różnych dyscyplin, powodują, że podejmowane są próby skonstruowania skutecznych i akceptowanych – uwzględniających postulowane zmiany i zgłaszane uwagi – metod oceny użytecznych w efektywnej polityce kadrowej.

D Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z 1990 r., oceny nauczyciela akademickiego dokonuje się co cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uczelni. Oceny dokonuje się także przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony. Był on podstawą oceny okresowej nauczycieli akademickich, która odbyła się w SGH wiosną 1994 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>